Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. คณะวิทยาศาสตร์ 11 คน
2. คณะเกษตรศาสตร์ 7 คน
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 คน
4. คณะศึกษาศาสตร์ 122 คน
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 89 คน
6. คณะแพทยศาสตร์ 11 คน
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 คน
8. คณะเทคนิคการแพทย์ 3 คน
9. บัณฑิตวิทยาลัย 2 คน
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 37 คน
11. คณะทันตแพทยศาสตร์ 38 คน
12. คณะเภสัชศาสตร์ 9 คน
13. คณะเทคโนโลยี 1 คน
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 คน
15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 32 คน
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 คน
17. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 10 คน
18. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 2 คน
19. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 2 คน
20. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 6 คน
รวม 493 คน