Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

คณะ/สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. คณะวิทยาศาสตร์ 37 คน
2. คณะเกษตรศาสตร์ 23 คน
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 คน
4. คณะศึกษาศาสตร์ 254 คน
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 144 คน
6. คณะแพทยศาสตร์ 25 คน
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 คน
8. คณะเทคนิคการแพทย์ 7 คน
9. บัณฑิตวิทยาลัย 2 คน
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 91 คน
11. คณะทันตแพทยศาสตร์ 96 คน
12. คณะเภสัชศาสตร์ 17 คน
13. คณะเทคโนโลยี 2 คน
14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 คน
16. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 72 คน
17. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 28 คน
18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 คน
19. คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน
20. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 9 คน
21. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 4 คน
22. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 20 คน
รวม 1044 คน