Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


รายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร

รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560

 1. กำหนดการรับสมัคร เปิดรับตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560


 2. ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดแผนการศึกษาที่เปิดรับ จำนวนรับ คุณสมบัติ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมกับรายละเอียดอื่น ๆ ในประกาศต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และเข้าใจ


 3. กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ ให้ครบทุกข้อ


 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  4.1 สาขาวิชาละ 500 บาท
  4.2 ค่าบริหารการจัดการ ประสานงาน และสื่อสาร สำหรับผู้สมัครทางออนไลน์ 200 บาท


 5. การชำระเงินค่าสมัคร
  5.1 ชำระเงินค่าสมัคร โดยการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระจากระบบรับสมัคร
  -ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
  -ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  -ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  -ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย

  หมายเหตุ หากโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในระบบ


 6. เอกสารประกอบการสมัคร
  6.1 Upload file รูปตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัคร
  6.2 เอกสารประกอบการสมัคร
           6.2.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท) และระดับปริญญาโท (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก/ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร)หรือ สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส.แล้วศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีฯ)
          6.2.2 สำเนาหลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน ที่ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่อนุมัติผลสอบ และต้องสอบผ่านก่อนวันปิดรับสมัคร ดังนี้
   

  รายการ

  ปริญญาเอก

  ปริญญาโท

  1. TOEFL (Paper  Based)

  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  หรือ

  ไม่ต่ำกว่า  470  คะแนน  หรือ

  2. TOEFL (Computer  Based)

  ไม่ต่ำกว่า  173  คะแนน  หรือ

  ไม่ต่ำกว่า  150  คะแนน  หรือ

  3. TOEFL (Internet Based)

  ไม่ต่ำกว่า    61  คะแนน  หรือ

  ไม่ต่ำกว่า    52  คะแนน  หรือ

  4. TOEFL (Institutional Testing program)

  ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ

  ไม่ต่ำกว่า  470  คะแนน  หรือ

  5. IELTS (Academic  Module)

  ไม่ต่ำกว่า   5.5  คะแนน  หรือ

  ไม่ต่ำกว่า   5.0  คะแนน  หรือ

  6. TU-GET  (1000 คะแนน)

  ไม่ต่ำกว่า  550  คะแนน  หรือ

  ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ

  7. CU-TEP   (120  คะแนน)

  ไม่ต่ำกว่า    70  คะแนน   หรือ

  ไม่ต่ำกว่า    60  คะแนน   หรือ

  8. KKU-AELT (5 Band)

  ไม่ต่ำกว่า      4  Band

  ไม่ต่ำกว่า      3  Band


  หมายเหตุ กรณีไม่มีผลการทดสอบ และมีผลการทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ตามรายการข้างต้น ผู้สมัครสามารถ สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้น ถ้าใช้ผลการทดสอบ KKU-AELT สามารถใช้ผลที่ยังไม่ผ่านมายื่นประกอบการสมัครได้) ดูรายละเอียดการสมัคร และการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app 

          6.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ
          6.2.4 ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น
          6.2.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯ ไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ที่ปรึกษา 3) อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3 หมายเหตุ กรณีที่วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ให้แนบ แบบ บว. 3 ลงในระบบพร้อมกับการสมัครด้วย
          6.2.6 เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามแต่ละสาขาระบุไว้

  *** เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดำเนินคดีตามกฎหมาย

   


 7. การให้เลขที่นั่งสอบ
  7.1 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครตามข้อ 5 และข้อ 6 ครบสมบูรณ์แล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จะให้เลขที่นั่งสอบตามที่สาขาวิชากำหนด
  7.2 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ทางเวบไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย


 8. กรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร
  8.1 แนบไฟล์เอกสารผ่านระบบไม่ครบสมบูรณ์
  8.2 โอนเงินค่าสมัครไม่ครบ


 9. กรณีมีปัญหาในการสมัครทางออนไลน์
  9.1 โปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  9.2 โทรศัพท์ 0-4320-2420 , 0-4320-2547 , 0-4320-2551 (ต่อ 42410 หรือ 42427) Mobile :0-88062-0132 , 0-88062-0133 โทรสาร 0-4320-2421 หรือ email: graduate@kku.ac.th  หมายเหตุ
  1. ก่อนการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อได้ที่ http://gs.kku.ac.th
  2. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
  3. ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน
  4. การสมัคร 1 ครั้ง ใช้สมัครได้เพียง 1 รหัสสาขาวิชาเท่านั้น และเมื่อสมัครและได้เลขที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะขอเปลี่ยนรหัสสาขาวิชา โดยใช้การสมัครที่ยื่นไว้แล้วในภายหลังมิได้