Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2560


รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2560

share Facebook Google twitter LINE


ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Higher Grad.Dip.in Clinical Medical Sciences

สาขาวิชาที่เปิดสอน
     1 กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
     2 จักษุวิทยา (Ophthalmology)
     3 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
     4 ศัลยศาสตร์ (Surgery)
     5 สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
     6 อายุรศาสตร์ (Medicine)
     7 ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic)
     8 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
     9 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
     10 โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
     11 รังสีวิทยา (Radiology)
     12 พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)
     13 เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
     14 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
     2. ได้จดทะเบียนวิชาชีพเวชกรรมแล้ว
     3. เป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 หรือแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 สังกัดสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักฐานประกอบการสมัคร
          1. Upload file รูปตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัคร และ
          2. หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน (ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย) และ
          3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ
          4. ใบประกอบโรคศิลป์ หรือ ใบปริญญา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการสมัคร ให้ Upload file ในระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย

การชำเงินค่าสมัคร
     1. ค่าสมัคร 700 บาท
     2. ชำระเงินค่าสมัคร โดยการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระจากระบบรับสมัครออนไลน์
          -ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
          -ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
          -ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
          -ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
     
หมายเหตุ หากโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในระบบ


รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 83/2560)
กำหนดการรับสมัคร
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ


สมัคร online 3 ก.ค. 2560 ถึง 7 ก.ค. 2560 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ (ประกาศที่ )
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศที่ )
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ประกาศที่ 91/2560)

Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา 24-26 กรกฎาคม 2560 Link รายงานตัวเข้าศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศ
รายละเอียดประกอบการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปกติและนานาชาติ พ.ศ. 2561
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักการค่าธรรมเนียม
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา


Download เอกสารประกอบการสมัคร

Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3) / หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4) / หนังสือรับรองสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน