Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การประเมินผลงานในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (แบบออนไลน์)

24 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 35 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

1. เกณฑ์การประเมินและให้คะแนน (ไม่มีการให้รางวัล)

2. กรณีนักศึกษาไม่นำส่งผลงานในการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ และ/หรือ ไม่ longin เข้าระบบในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

3. การดาวน์โหลด Proceedings และเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานที่ได้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ตามรูปแบบและข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งการนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

4. การเตรียมผลงานสำหรับนำเสนอแบบออนไลน์

     4.1  การนำเสนอแบบบรรยาย ให้จัดทำวิดีโอบันทึกการนำเสนอ ใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที นำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
     4.2  การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ให้จัดทำโปสเตอร์ตาม Template Poster ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และให้จัดทำเป็นวิดีโอบันทึกการนำเสนอ ใช้เวลาในการนำเสนอ 5 นาที นำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

5. การตอบข้อคำถามของผู้นำเสนอผลงาน ต้อง longin เข้าระบบประจำห้องนำเสนอ เพื่อตอบข้อคำถามของผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น.

6. การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ longin เข้าระบบ โดยใช้ Username และ Password ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ เพื่อพิจารณาบทความประจำห้องของแต่ละท่านได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 เพื่อให้คะแนน ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะ ผ่านระบบออนไลน์

**หากมีปัญหาในการ longin เข้าสู่ระบบ หรือวิธีการใช้งานการประเมินผ่านระบบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง  e-mail : baphic@kku.ac.th


 

ขั้นตอนการเข้าประเมินและให้คะแนน

เข้าไปยังเว็บ https://conference.kku.ac.th/grc/ ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ Username Password ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ 
(หากมีปัญหาในการ longin เข้าสู่ระบบสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง  e-mail : baphic@kku.ac.th)
หน้า form login เข้าใช้งาน

ภาพแสดงกลุ่มการบรรยายประจำห้องต่างๆ เมื่อทำการ Login ผ่านเรียบร้อยระบบจะแสดงชื่อของท่านดังภาพตำแหน่งที่ 2 และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถลงชื่อออกจากระบบได้ดังภาพตำแหน่งที่ 3
ส่วนการเข้าประเมินและให้คะแนนคณะกรรมการสามารถให้เลือก "ประเมินผลงาน" ดังภาพตำแหน่งที่ 2 เพื่อพิจารณาบทความประจำห้องของท่าน


เมื่อเข้ามาแล้วจะพบผลงานที่ต้องประเมินและให้คะแนน ซึ่งจะประกอบด้วยรายการทั้งหมดที่ระบุรหัสนำเสนอ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง และสถานะการประเมิน

สีแดง "ยังไม่มีการประเมิน" 
สีเหลือง "อยู๋ระหว่างประเมิน"  หากอยู่ในสถานะนี้ให้ผ้นำเสนอจะค่อยตอบคำถามใน Chatbox ด้วย
สีเขียว "สิ้นสุดการประเมิน" สถานะนี้ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการประเมินการเริ่มต้นประเมินกรรมการสมมารถเข้าดูแต่ละบทความเมื่อเข้ามาแล้วจะพบดังภาพตัวอย่าง
1.สถานะการประเมิน
2.รหัสการนำเสนอ ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.ชื่อผู้แต่งและสถาบัน
4.Download Fiels ที่เกี่ยวข้องกับผลงานท่าน ประกอบด้วย Abstract และ Presentation
5.VDO นำเสนอผลงาน


การชม VDO สามารถกดเล่นได้เลย จากภาพตำแหน่งที่ 1 เล่น VDO หรือหยุดเล่น
ตำแหน่งที่ 2 การปรับระดับของเสียง 
ตำแหน่งที่ 3 การปรับการแสดงผลภาพ 

ตำแหน่งที่ 3 การปรับการแสดงผลภาพ แบบแสดงด้านล้างพร้อมเปิดดู PDF บทความ

ตำแหน่งที่ 3 การปรับการแสดงผลภาพ แบบแสดงเต็มจอ


การปรับระดับความคมชัด 

Chatbox สำหรับการสนทนาตอบคำถาม
ตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่ามีคำถามจากกรรมการแล้วนั้นเองตัวอย่างการประเมินผลงาน ตัวอย่างแสดงให้เห็นคะแนนทั้งหมดที่ต้องกรอก

การเลือกคะแนนจะเป็นการเลือกแบบ Drop-down list

หากเลือนลงมาด้านล้างจะพบช่องคะแนนที่มีการคำนวนอัตโนมัติว่าได้เท่าไหนแล้ว และเมื่อประเมินเสร็จสิ้นให้กด "บันทึกเพื่อยืนยัน" แต่หากบันทึกเพื่อยืนยันแล้วจะแก้ไขไม่ได้อีก