Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 3 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 574 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา ตามมาตรา47 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับ โดยแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.mhesi.go.th หรือ https://bit.ly/3qom08D ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 - ร่าง พรบ. การอุดมศึกษา
เอกสารแนบ 2 - ร่าง พรบ. การส่งเสริม ววน
เอกสารแนบ 3 - ร่าง พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
เอกสารแนบ 4 - ร่าง พรบ. สภานโยบาย