Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 31 มี.ค. 2565 | อ่านแล้ว 3,093 ครั้ง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผู้สนใจส่งบทความวิชาการภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ www.dwf.go.th และ คลิกดูรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 026596747 หรือ vcharkarn.snc@gmail.com