Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 19 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 259 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms วันที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการอบรมดังกล่าวเริ่ม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง นักสารสนเทศ คุณนรมน แจ่มอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ หัวหน้างานรับเข้าการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะนำการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ GS e-Forms การติดตามคำร้องของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การดำเนินการและการติดตามคำร้องเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและติดตามคำร้องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

ภาพ: อภิเชษฐ์ บุญจวง , นรมน แจ่มอ้น  ข่าว: อภิเชษฐ์ บุญจวง


ภาพประกอบ