Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรม | 29 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 417 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวว่า “การจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย วิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกได้นั้น จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโท-เอก โดยที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ปีละกว่า 2,000 เรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านการสนับสนุนด้านทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในศูนย์วิจัยและโครงการวิจัย โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ เหล่านั้น”

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้นอกกรอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” กล่าวว่า “ความรู้สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เราต้องคิดให้ได้ หาเหตุผล แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ ทำวิจัย เรียนรู้ด้วยตัวเอง อาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยแนะนำ เรียนรู้ไปด้วยกัน เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น มีความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม มีความรู้ คิดเป็น เป็นผู้นำ การประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่รางวัล เราเอาความรู้ของเราไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมถือว่าประสบความสำเร็จ ศาสตร์ที่สำคัญคือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ให้นักศึกษาคิดถึงประเทศเป็นหลัก คิดถึงส่วนรวม เสียสละตนเอง”

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (KKU-AELT) ให้ข้อมูลการอบรมและการสอบภาษาอังกฤษ จากนั้นเป็นการแนะนำกิจกรรมต่าง ๆของบัณฑิตวิทยาลัย โดย คุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการลงทะเบียนเรียนผ่านเวบไซต์ คุณปิยะธิดา  ชอบใช้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS) คุณวลัยลักษณ์ แสงวรรณกูล สำนักหอสมุด แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด และคุณอุษณีย์ สีนนลี มณีรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,437 คน มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 168 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาเอก 70 คน ระดับปริญญาโท 98 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติ 12 คน จากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมาร์

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ