Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรม | 30 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 323 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน KKU Active Recruitment 2020 ซึ่งเปิดให้สมัคร Online ขณะนี้รอดูสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าก่อน อาจจะเลื่อนจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤศจิกายน ข้อแนะนำในการขอทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการประชุมที่เป็นลักษณะเชิงพาณิชย์ ไม่มีคุณภาพ จะตัดสิทธิ์การได้รับทุนดังกล่าว สำหรับโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6 (GS KKU Camp) ได้ดำเนินการจัดโครงการและคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 ทุน อยู่ระหว่างกระบวนการรับเข้าศึกษาและทำสัญญาทุนการศึกษา

นางวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด แนะนำการบริการและชี้แจงระบบการตรวจ Turnitin ปัจจุบันให้บริการ Class ID ในการใช้ Turnitin โดยให้บริการ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2) ขอผ่าน email 3) ขอผ่าน Facebook, Line ของสำนักหอสมุด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงระบบดำเนินการคำร้องออนไลน์ GS e-Forms เพิ่มเติม ซึ่ง ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ระบบนี้มีขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะเห็นสถานะของนักศึกษา มีข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาต่อไป หลังจากนั้นเป็นการเปิดโอกาสซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาด้านต่าง ๆ การประชุมในครั้งนี้ มีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตัวแทนเข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ