Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 13 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 852 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพบปะพูดคุย นโยบายมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอการบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา การจัดการหลักสูตร และมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่นชมบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น การจัดทำระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ซึ่งรองรับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 การเรียนการสอน การสอบได้ปรับเป็นออนไลน์ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และแนวโน้มผู้สมัครทั่วโลกด้านการศึกษามีจำนวนลดลง ค่านิยมเปลี่ยนไป จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อปรับตัว ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้รองรับกับตลาดปัจจุบันและสร้างความร่วมมือจากภายนอกให้มากยิ่งขึ้น และในช่วงท้ายเป็นการซักถามและเสนอแนะ

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ