Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรม | 10 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 158 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสาขาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ โดย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้น นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะและนางสาวศรัณยา แซ่จัง นักวิเทศสัมพันธ์ แนะนำกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชาวต่างชาติ การรับเข้าศึกษา การรายงานตัวและลงทะเบียน ตลอดจนกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา จากนั้นเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและหารือแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานด้านนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

 

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร
ข่าว: จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ, ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ