Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

ข่าวกิจกรรม | 26 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 159 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  

ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวรายงานว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ผลงานที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาได้อ่านและประเมินผลงานในลักษณะของ Peer Review จึงเป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว และในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้นำเสนอผลงานเข้าระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบข้อซักถามกรรมการประจำกลุ่มผ่านระบบออนไลน์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 มีผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 138 เรื่อง จาก 16 สถาบันทั่วประเทศ และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 117 เรื่อง เป็นผลงานในระดับปริญญาเอก 14 เรื่อง และผลงานระดับปริญญาโท จำนวน 103 เรื่อง โดยนำเสนอแบบบรรยาย 79 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 38 เรื่อง

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดทิศทางการวิจัย โดยสร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยของโลก การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คืออีกกลไกหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะมีส่วนผลักดันให้ภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่ง ยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก จึงได้จัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของ นิสิต นักศึกษา ให้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีให้นักศึกษาจากทุกสถาบันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อความก้าวหน้าให้กับสถาบัน องค์กร ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “Preparation for the job of 21st  century”

ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 117 เรื่อง และการประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ระดับดีเด่น ดี และชมเชย

ผู้สนใจสามารถรับชมพิธีเปิด การบรรยายพิเศษ และการประกาศผลรางวัลได้ที่  www.youtube.com/user/GSKKU

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร  


ภาพประกอบ