Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ข่าวกิจกรรม | 18 เม.ย. 2565 | อ่านแล้ว 450 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาหลักสูตรและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วิทยากรบรรยายหัวข้อ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสอบออนไลน์ KKU Production House สำหรับสนับสนุน การผลิตบทเรียนและสื่อดิจิทัล การอบรมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อเสริมศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น Office365 เข้าใช้งานได้ที่ https://i.kku.ac.th หรือ www.office.com โปรแกรม Zoom KKU Software License Reservation https://app-reserve.kku.ac.th UP-SKILL - RE-SKILL Digital Skills https://dcert.kku.ac.th/ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆสำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล โทรภายใน มข. 42001, 46123-4 Email: bit@kku.ac.th   

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร, ศิริพร เบญจมาศ
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร 


ภาพประกอบ