Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก | 7 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 838 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้หลักสูตรในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์บทความวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร ในวารสารที่มีคุณภาพสูง อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก และเป็นการกระตุ้นให้หลักสูตรระดับปริญญาเอกมีการรับนักศึกษาให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร ได้มีแหล่งทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์ อันจะทำให้นักศึกษาสามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นและสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น

รายละเอียดโครงการ

ขอเชิญหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ให้กับหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ปฏิทินการรับสมัครโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1) กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

วันที่ 8 - 30 กรกฎาคม 2565

2) ประกาศผลการจัดอันดับหลักสูตรที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

3) หลักสูตรส่งข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรทุน 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 

วิธีการสมัคร

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครพร้อมคู่มือ คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลในเอกสารที่ดาวน์โหลด

3.ส่งเอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ที่    https://kku.world/ke80j

**ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร**

Infographic ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

1.คุณสมบัติของหลักสูตรที่มีสิทธิ์ขอรับการพิจารณาจัดสรรทุน

1.1 ต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1 หรือ Tier1

2.คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน

 

2.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำดุษฎีนิพนธ์

2.2 เป็นนักศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติทุน

2.3 ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษา

2.4 ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2.5 ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน เพื่อพิจารณาจัดสรรทุน  มีดังนี้

3.1 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีสถานะปกติ นับถึงวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

      3.1.1 นักศึกษาไทย 1 คน        คิดเป็น 1    คะแนน

      3.1.2 นักศึกษาต่างชาติ 1 คน    คิดเป็น   2    คะแนน

3.2 จำนวนผลงานการตีพิมพ์ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
      3.2.1 ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Q1      1 เรื่อง คิดเป็น   1   คะแนน
      3.2.2 ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ระดับ Tier1   1 เรื่อง คิดเป็น   2   คะแนน
 
3.3 บทความวิจัย ข้อ 3.2 ต้องเป็นบทความวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาในข้อ 3.1 เป็นชื่อแรกในบทความ
     
3.4 หลักสูตรที่มีคะแนนรวมสูงสุดอันดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  2 ทุน สำหรับหลักสูตรที่มีคะแนนรวมอันดับที่ 2-9 จะได้รับการจัดสรรทุน หลักสูตรละ 1 ทุน เพื่อไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนั้น
 
3.5 ให้หลักสูตรจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ข้อมูลนักศึกษาและผลงานตีพิมพ์ของหลักสูตร) โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กำหนดเท่านั้น

3.6 การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน

4.เงินทุนที่จัดสรร เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติใน ข้อ 2

 หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน

 จำนวน 10 ทุน  (เงินทุน 72,000.- บาท (12*6,000.-)

5.การจ่ายเงินทุนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน

จ่ายเมื่อหลักสูตรส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณนวพร หนูเส็ง โทรศัพท์ 0-4320-2420 ต่อ 42417, 08-1768-9618

Email: graduate@kku.ac.th

Facebook : Graduate School Khon Kaen University