Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 11 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2,658 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโทรับเฉพาะ แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ปริญญาเอก
1. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดี/ดีมาก(หลักสูตรที่ทำวิจัยอย่างเดียว) หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

2. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

 

 

ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

สมัครผ่านระบบออนไลน์ 

วันที่ 11 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 11-12 มกราคม 2563

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ