GSKKU

การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
2 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
3 นางสุภาวดี กิจเวชเจริญ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
4 น.ส.สุคนธ์ อดุลเดชา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
5 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
6 นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
7 นายยอดพร โพธิดอกไม้ การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
8 นางสาวอลิศรา ธรรมบุตร การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
9 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ หลุดพา รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
11 นางสาวกรรณิกา ศรีษะเกษ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
12 อมรรัตน์อมรรัตน์ สำอางเนตร การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
13 นางบุปผา พาโคกทม การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
14 นางสุกัญญา ชัยภูมิ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
15 นางสาวสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
16 นางนภวรรณ ปาณาราช การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
17 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
18 นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
19 นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
20 นางสาวดรุณี อภัยกาวี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
21 นางสาวรัตนา อมุทรศรี การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
22 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
23 นางสาวดิศราพร ผลาปรีย์ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
24 นางสาวณัฐชา สังข์งาม หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
25 MrsBINGYING SHE วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
26 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
27 นายปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
3 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นางสาวจันธิชาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
5 นายสุเมธี พิมพกรรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

© 2015 GSKKU