GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวกนิษฐา ประเสริฐสม บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมูล การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 น.ส.รัฐริญญา ศรีบุญเพ็ง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
4 นางสาวชนานิกานต์ มากมูล ชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 บัณฑิตวิทยาลัย
5 นางสาวละอองทิพย์ รักณรงค์ ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2 บัณฑิตวิทยาลัย
6 นางสาวนิศมา ภูมิชิต การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 นางอนงค์วรรณ ชิณศรี การตลาด บริหารธุรกิจ
8 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
9 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
10 นางสาวอรุณศรี กวานดา บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
11 นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีโยธา บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
12 นางสาวธารินี จันดาลี บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
13 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
14 นางสาวนวภรณ์ ดอกชะบา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
15 Ms SOMPHANE SYSAVATH การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
16 Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์
17 นายกวิน เจริญดี วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
19 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
20 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
21 นายธวัชชัย ปัญญาคิด วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 นางสาวศุภลักษณ์ คุ้มวงศ์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
24 นายKittipong Thawongklang Thawongklang วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
26 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
27 นางสาวดิศราพร ผลาปรีย์ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
28 นางสาวณัฐชา สังข์งาม หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
29 นายพงศ์สมุทร เจณบริรักษ์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
30 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
31 นางสาวดารุณี ปัชชาเขียว การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) สาธารณสุขศาสตร์
32 นางดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม บริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
33 นางสาวนพรัตน์ เสนาฮาด การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
34 นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
35 นางสาวสุภัทธา สุขวิเศษ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
36 นางสาวทักษิณา บุญขันธ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
37 นายเทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
38 นางสาวเพ็ญนภา ชาดี การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
39 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
40 นางสาวจิราภรณ์ แสงพารา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวรจนา จันทร์เปล่ง บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (โครงการพิเศษ) บริหารธุรกิจและการบัญชี
2 นางสาวขวัญกมล ลาดเสนา การพยาบาลสุขภาพเด็ก พยาบาลศาสตร์
3 นายกฤษดา ปัจจ่าเนย์ พัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 นางกาญจน์วจี จตุเทน บริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 นางสาวพัทธ์ชนก พุทธมนต์สิงห์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
7 นางสาวนิชนันท์ ชินรัตน์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 นางสาวรจเรข เหลาลาภะ หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
9 นายทวีเลิศ ชายงาม การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
10 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
11 นางสาวศุมาลิณ ดีจันทร์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 mrSEANGPHED PHOMMACHANH สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์
13 นายพีรพงศ์ ภูสด การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 นางสาวทิพรฎาร์ คุยแก้วพะเนาว์ บริหารสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
15 Mr. PANHAVON CHEA เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
16 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
17 นางรัตนาภรณ์ ประชากูล การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 นายคุณนิธิ ด้วงผึ้ง วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
19 นายณัฐพล โยธา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 นางวิไลพร พลสูงเนิน การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
21 นางสาวอันธิกา วาปีทะ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
22 นางสาวสุกัญญา แก้ววิเชียร วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

© 2015 GSKKU