GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวดารุณี ปัชชาเขียว การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) สาธารณสุขศาสตร์
2 นางดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม บริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
3 นางสาวนพรัตน์ เสนาฮาด การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 นางสาวสุภัทธา สุขวิเศษ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาวทักษิณา บุญขันธ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
7 นายเทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 นางสาวเพ็ญนภา ชาดี การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
10 นางสาวจิราภรณ์ แสงพารา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายณัฐพล โยธา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 นางสาวอันธิกา วาปีทะ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
3 นางสาวละอองทิพย์ รักณรงค์ ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2 บัณฑิตวิทยาลัย
4 Ms SOMPHANE SYSAVATH การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
5 นางสาวพัทธ์ชนก พุทธมนต์สิงห์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
7 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 นายพงศ์สมุทร เจณบริรักษ์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมูล การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
10 นายเกียรติศักดิ์ เชิญกลาง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
11 นางสาวนิชนันท์ ชินรัตน์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 นายทวีเลิศ ชายงาม การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 Mr. PANHAVON CHEA เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
14 นางสาวศุมาลิณ ดีจันทร์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
16 นางสาวนวภรณ์ ดอกชะบา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
17 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 นางสาวขวัญกมล ลาดเสนา การพยาบาลสุขภาพเด็ก พยาบาลศาสตร์
19 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
20 นางรัตนาภรณ์ ประชากูล การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 นางสาวศุภลักษณ์ คุ้มวงศ์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 นางสาวนิศมา ภูมิชิต การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

© 2015 GSKKU