GSKKU

การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายนิติกร ศรีจรูญ วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 นางสุภาวดี กิจเวชเจริญ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
3 นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4 นายกฤษดา เครือวัลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข คณะวิทยาศาสตร์
5 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
6 นายยอดพร โพธิดอกไม้ การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
7 นางสาวอลิศรา ธรรมบุตร การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
8 นายกวิน เจริญดี วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นางสาวสุทธินันท์ สุบินดี การพยาบาล แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
10 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
12 นางสุกัญญา ชัยภูมิ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
13 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
14 MrsBINGYING SHE วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
15 นายปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
2 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

© 2015 GSKKU