GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวกนกพร อินทรักษ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2 นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม DBA บริหารธุรกิจ
3 นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะเกษตรศาสตร์
4 ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์
5 นายวิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน BDA บริหารธุรกิจและการบัญชี
6 นางสาวคัชรินทร์ เวชชากุล ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
7 นายทศพร แก้วขวัญไกร เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ
8 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 นางสาวจินตนา โต้งสูงเนิน สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 นางศุภชานันท์ วนภู เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
11 นส.อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 นางสาวพรทิพย์ พุทธโส ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1 คณะเกษตรศาสตร์
13 นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 นายนิติกร ศรีจรูญ วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 นายกฤษดา เครือวัลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข คณะวิทยาศาสตร์
16 นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
2 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
3 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นายนฤดล สวัสดิ์ศรี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
5 นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์

© 2015 GSKKU