GSKKU

การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวรุจิรา บุตรสุโพธิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
2 นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
3 นางสาวกมลวรรณ เทพสุธรรมรัตน์ เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเทคโนโลยี
4 นางสาวภัทราลักษณ์ ส่งเสริม เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2.1 คณะเทคโนโลยี
5 นางสาวภัทรานิษฐ์ สั้นจันดา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
6 นางสาวศิริวรรณ์ ขันผนึก เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
7 น.ส.รัฐริญญา ศรีบุญเพ็ง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
8 MissKEOPANHA SOEUNG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) แบบ 2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 นางสาวขวัญเรือน แก่นของ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
11 นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
12 นางจุฑามาศ วงจันทร์ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
13 นางสาวชลิกา แก้วพฤกษ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
14 นางสาวสิริวิมล สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
15 นางสาวอินทุอร เจนการ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
16 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
17 นางสุภาวดี กิจเวชเจริญ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
18 นางสาวปริญาภา นาจอมเทียน จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์
19 นายธนพล พรหมรักษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 นายกิติพงศ์ จิรวรรณกูล วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
22 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
23 นางสาวนวภรณ์ ดอกชะบา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
24 Ms SOMPHANE SYSAVATH การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
25 นายจักรกฤษณ์ หงษ์ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
26 นางสาวเปมิกา ยี่ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
27 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี เภสัชวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
28 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชศาสตร์
29 นางสาวอรพิน นินทรา พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
30 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
31 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
32 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
33 นายธวัชชัย ปัญญาคิด วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
35 นางสาวอรญา เลิศประจักษ์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
36 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
37 อมรรัตน์อมรรัตน์ สำอางเนตร การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
38 นางบุปผา พาโคกทม การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
39 นายKittipong Thawongklang Thawongklang วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
40 นางสุกัญญา ชัยภูมิ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
41 นางสาวสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
42 นางนภวรรณ ปาณาราช การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
43 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
44 นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
45 นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
46 นางสาวรัตนา อมุทรศรี การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
47 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
48 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
49 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
50 นางสาวจิราภรณ์ แสงพารา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์
2 นางสาวพุทธชาด นามเวียง วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1 บัณฑิตวิทยาลัย
3 นางสาวสุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ การพยาบาลผุ้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
4 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
5 นายสุเมธี พิมพกรรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
6 MissRujikarn Chaisanam ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์
7 นางสาวหนึ่งฤทัย ยุบลชิต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
8 นางสาวสรชา แสงพิชัย พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์

© 2015 GSKKU