GSKKU

การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวนริศรา สุรทิพย์ การประมง เกษตรศาสตร์
2 นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
3 นางPHONESOUDA VONGTHONG การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
4 น.ส.รัฐริญญา ศรีบุญเพ็ง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
5 นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 นางสาวขวัญเรือน แก่นของ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
7 นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
8 นางจุฑามาศ วงจันทร์ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
9 นางสาวชลิกา แก้วพฤกษ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
10 นางสาวสิริวิมล สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
11 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
12 Ms SOMPHANE SYSAVATH การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
13 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
14 นางสุภาวดี กิจเวชเจริญ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
15 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
16 นายยอดพร โพธิดอกไม้ การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
17 นายจักรกฤษณ์ หงษ์ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
18 นางสาวสิริวิภา สุวภาพ วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
19 นางสาวบัณฑรวรรณ ลองศรี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
20 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชศาสตร์
21 นางสาวอรพิน นินทรา พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
22 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
23 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
24 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
25 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
26 นางสาวอรญา เลิศประจักษ์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
27 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
28 นางสาวสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
29 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
30 Mr. Ternchai VongsouthiTERNCHAI VONGSOUTHI การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
31 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
32 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
33 นางสาวจิราภรณ์ แสงพารา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวขวัญกมล ลาดเสนา การพยาบาลสุขภาพเด็ก พยาบาลศาสตร์
2 นายสิทธิพงษ์ ศิริประทุม การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
3 นางสาวสุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ การพยาบาลผุ้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
4 นายสุเมธี พิมพกรรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
5 นางสาวเจษฎารัตน์ รัตนวรรณี เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยี
6 นางสุพัฒน์ ทัพหงษา วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร์
7 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
8 นางสาวหนึ่งฤทัย ยุบลชิต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
9 นายกรวุธ พันธ์อารีวัฒนา เภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
10 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์

© 2015 GSKKU