GSKKU

การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางจุฑามาศ วงจันทร์ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
2 นางสาวศศิวิมล วรรณพงษ์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์
3 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย ชีวเคมี แบบ 2.2 คณะวิทยาศาสตร์
4 นส.อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 นางPHONESOUDA VONGTHONG การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
6 น.ส.รัฐริญญา ศรีบุญเพ็ง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
7 นางสาวขวัญเรือน แก่นของ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
8 นางสาวอุษา พิสิษฐ์ไพบูลย์ MBA บริหารธุรกิจ
9 นางสุภาวดี กิจเวชเจริญ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
10 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
11 นาวสาวอารียา บุญเพิ่ม การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
12 Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์
13 นางสาวเปมิกา ยี่ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
14 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชศาสตร์
15 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
16 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
17 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
18 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
19 ว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
20 นางสาวสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
21 นายเจษฎา คำผอง วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์
2 MissRujikarn Chaisanam ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์
3 นางสาวอุมาพร เคนศิลา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
4 mrSEANGPHED PHOMMACHANH สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์

© 2015 GSKKU