GSKKU

การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม Professional studies วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2 นายอภิชา จันทร์มณี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์
3 นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุช การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
4 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 MissKEOPANHA SOEUNG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) แบบ 2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
7 นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีโยธา บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข (โครงการพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
8 นางสาวดิศราพร ผลาปรีย์ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
9 นางสาวณัฐชา สังข์งาม หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวขวัญกมล ลาดเสนา การพยาบาลสุขภาพเด็ก พยาบาลศาสตร์
2 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
3 Mr. HANVEDES DAOVISAN พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 นางสาวรจเรข เหลาลาภะ หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
5 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

© 2015 GSKKU