GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายปรเวศน์ ศรีชัยโย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์บูรณาการ
2 นายศักรินทร์ นนทพจน์ พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคมศาสตร์บูรณาการ
3 นางสาวเคียงขวัญ ลี้ไพบูลย์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์บูรณาการ
4 นางนฤมล สุภาทอง การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
5 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
7 นส.อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 MissKEOPANHA SOEUNG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) แบบ 2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
10 นางเนตรชนก แก้วจันทา การพยาบาล แบบ 2.1 พยาบาลศาสตร์
11 นายยอดพร โพธิดอกไม้ การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
12 นางสาวเปมิกา ยี่ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
13 นายอรุณ อ่อนลำ วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 นางสาวสุทธินันท์ สุบินดี การพยาบาล แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
15 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
17 Mr. Ternchai VongsouthiTERNCHAI VONGSOUTHI การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
18 นายอนาวิน สุวรรณะ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวปรารถนา จานเขื่อง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล
2 MissRujikarn Chaisanam ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์
3 นางเรณู หมีเทศ ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
5 นายสรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ - -
6 นายNarasak Poophayang Poophayang หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
7 นางธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
8 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
9 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
11 นางไพรินทร์ ยอดสุบัน พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
12 นางนพมาศ วรผาบ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
13 นางดวงสุดา สุวรรณศรี หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
14 นายขจรศักดิ์ สีวาที การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

© 2015 GSKKU