GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายปรเวศน์ ศรีชัยโย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์บูรณาการ
2 นายศักรินทร์ นนทพจน์ พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคมศาสตร์บูรณาการ
3 นางสาวเคียงขวัญ ลี้ไพบูลย์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์บูรณาการ
4 นางนฤมล สุภาทอง การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
5 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
7 นส.อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 MissKEOPANHA SOEUNG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) แบบ 2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
10 นางเนตรชนก แก้วจันทา การพยาบาล แบบ 2.1 พยาบาลศาสตร์
11 นายยอดพร โพธิดอกไม้ การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
12 นางสาวเปมิกา ยี่ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
13 นายอรุณ อ่อนลำ วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 นางสาวสุทธินันท์ สุบินดี การพยาบาล แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
15 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
16 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
17 Mr. Ternchai VongsouthiTERNCHAI VONGSOUTHI การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
18 นายอนาวิน สุวรรณะ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางไพรินทร์ ยอดสุบัน พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
2 นายสรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ - -
3 นายNarasak Poophayang Poophayang หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
4 นางสาวปรารถนา จานเขื่อง พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล
5 MissRujikarn Chaisanam ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์
6 นางเรณู หมีเทศ ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
8 นางนพมาศ วรผาบ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
9 นางดวงสุดา สุวรรณศรี หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
10 นายขจรศักดิ์ สีวาที การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
11 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
12 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13 นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์

© 2015 GSKKU