GSKKU

Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางนิธิภักดิ์ กทิศาสตร์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2 นางสาวศศิวิมล วรรณพงษ์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์
3 นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
4 นายธนพล พรหมรักษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 นายกิติพงศ์ จิรวรรณกูล วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 นายธวัชชัย ปัญญาคิด วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 นายKittipong Thawongklang Thawongklang วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวขวัญกมล ลาดเสนา การพยาบาลสุขภาพเด็ก พยาบาลศาสตร์
2 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนสุระทุม ปรสิตวิทยา แบบ 2.2 คณะแพทยศาสตร์
3 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 นายมานะชัย ยิ่งกลาง ปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์

© 2015 GSKKU