GSKKU

องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายอนาวิน สุวรรณะ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2 นางสาวดรุณี อภัยกาวี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นางสาวณัฐนันท์ ตาสุข เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
4 นางสาวนริศรา สุรทิพย์ การประมง เกษตรศาสตร์
5 นางสาวอารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
6 นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
7 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย ชีวเคมี แบบ 2.2 คณะวิทยาศาสตร์
8 นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นางสาวขวัญเรือน แก่นของ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
10 นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
11 นางสาวชลิกา แก้วพฤกษ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
12 นางสาวสิริวิมล สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
13 นางสาวอินทุอร เจนการ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
14 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
15 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
16 Ms SOMPHANE SYSAVATH การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
17 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
18 นางสุภาวดี กิจเวชเจริญ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
19 น.ส.สุคนธ์ อดุลเดชา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
20 นายธนพล พรหมรักษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 นายกิติพงศ์ จิรวรรณกูล วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
23 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
24 นายจักรกฤษณ์ หงษ์ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
25 นางสาวอลิศรา ธรรมบุตร การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
26 นางสาวสิริวิภา สุวภาพ วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
27 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี เภสัชวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
28 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชศาสตร์
29 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
30 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
31 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
32 นายธวัชชัย ปัญญาคิด วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
33 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
34 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
35 นางสาวอรญา เลิศประจักษ์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
36 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
37 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
38 นายKittipong Thawongklang Thawongklang วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
40 MrsBINGYING SHE วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
41 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
42 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
43 นายปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์
44 นางสาวจิราภรณ์ แสงพารา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 Mr. PANHAVON CHEA เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
2 MissSOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
3 นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางสาวหนึ่งฤทัย ยุบลชิต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
5 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นางนาตยา แก้วพิภพ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 นางสาวสุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ การพยาบาลผุ้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
9 นางสาวจันธิชาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
10 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์

© 2015 GSKKU