GSKKU

องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวดรุณี อภัยกาวี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
2 นางสาวณัฐนันท์ ตาสุข เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
3 นางสาวนริศรา สุรทิพย์ การประมง เกษตรศาสตร์
4 นางสาวอารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
5 นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
6 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย ชีวเคมี แบบ 2.2 คณะวิทยาศาสตร์
7 นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 นางสาวขวัญเรือน แก่นของ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
9 นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
10 นางสาวชลิกา แก้วพฤกษ์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
11 นางสาวสิริวิมล สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
12 นางสาวอินทุอร เจนการ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก 2 คณะวิทยาศาสตร์
13 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
14 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
15 Ms SOMPHANE SYSAVATH การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
16 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
17 นางสุภาวดี กิจเวชเจริญ การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
18 น.ส.สุคนธ์ อดุลเดชา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
19 นายธนพล พรหมรักษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 นายกิติพงศ์ จิรวรรณกูล วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
22 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
23 นายจักรกฤษณ์ หงษ์ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
24 นางสาวอลิศรา ธรรมบุตร การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
25 นางสาวสิริวิภา สุวภาพ วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
26 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี เภสัชวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
27 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชศาสตร์
28 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
29 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
30 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
31 นายธวัชชัย ปัญญาคิด วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
33 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
34 นางสาวอรญา เลิศประจักษ์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
35 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
36 นางเหรียญทอง วงษ์สุดตา วิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ พยาบาลศาสตร์
37 นายKittipong Thawongklang Thawongklang วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
39 MrsBINGYING SHE วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
40 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
41 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
42 นายปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์
43 นางสาวจิราภรณ์ แสงพารา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวสุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ การพยาบาลผุ้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
2 นางสาวจันธิชาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 MissSOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
6 นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 นางสาวหนึ่งฤทัย ยุบลชิต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
8 นางสาวฐิติกา พุทธิผล การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
9 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์
10 Mr. PANHAVON CHEA เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
11 นางนาตยา แก้วพิภพ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

© 2015 GSKKU