GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายศักดิภัทร์ กฤษณจินดา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
2 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุช การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
4 ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล การบริหารและจัดการ การบริหารและจัดการ
5 ว่าที่ ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
7 รศมานพ คณะโต Anthropology แพทยศาสตร์
8 นางสาวนิตยา พวงราช วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์ ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์
2 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
3 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นายชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
5 นางสาวรัศมีเพ็ญ นาครินทร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
6 นายเจตนิพิฐ กันฉาย พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7 นางธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
8 นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์
9 นายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ สังคมวิทยา แบบ 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 นางสาว อัญชลี ชัยศรี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

© 2015 GSKKU