GSKKU

การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
2 นางสาวสุทธินันท์ สุบินดี การพยาบาล แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
3 นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์
5 นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุช การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
6 นางนฤมล สุภาทอง การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
7 ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม Professional studies วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
8 นายธนากร ศรีวิพัฒน์ การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
9 นางสาวสุวรรณา เตชะธีระปรีดา การจัดการ วิทยาการจัดการ
10 นางสาวศิริพร เลิศยิ่งยศ การจัดการ วิทยาการจัดการ
11 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
12 นายยอดพร โพธิดอกไม้ การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายทยุต เทวบุตร หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
2 นายขจรศักดิ์ สีวาที การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
3 นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์
4 นางสาว อัญชลี ชัยศรี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
5 นางสาวดรุณี อภัยกาวี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
6 นายNarasak Poophayang Poophayang หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
7 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
8 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9 นางสาวรัศมีเพ็ญ นาครินทร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
10 นางสาวสิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ การพยาบาลผู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร์

© 2015 GSKKU