GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางชยากานต์ เรืองสุวรรณ การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
2 นางสาวสุดารัตน์ แก้วสมบัติ การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นางวิชุดา โชคภูเขียว การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
4 นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุช การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
5 ว่าที่ ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาวนิตยา พวงราช วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
2 นายทยุต เทวบุตร หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
4 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
5 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6 Mr. HANVEDES DAOVISAN พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นางสาวปฐมา เทพามาตย์ การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
8 นายกณสิทธิ์ จตุเทน การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
9 นางธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
10 นางสาวจิตตานันท์ กวนชัยภูมิ สารสนเทศ มนุษยศาสตร์ฯ
11 นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์
12 นายปิยะณัฐ ถุนพุทธดม บัญชี บริหารธุรกิจ

© 2015 GSKKU