GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายกณสิทธิ์ จตุเทน การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
2 นางสาวปฐมา เทพามาตย์ การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
4 นางชยากานต์ เรืองสุวรรณ การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
5 นางสาวสุดารัตน์ แก้วสมบัติ การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
6 นางวิชุดา โชคภูเขียว การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
7 นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุช การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
8 ว่าที่ ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวนิตยา พวงราช วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 Mr. HANVEDES DAOVISAN พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 นายชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
3 นายทยุต เทวบุตร หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
4 นางสาวจิตตานันท์ กวนชัยภูมิ สารสนเทศ มนุษยศาสตร์ฯ
5 นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์
6 นายปิยะณัฐ ถุนพุทธดม บัญชี บริหารธุรกิจ
7 นายภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยศาสตร์
8 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
9 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
10 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

© 2015 GSKKU