GSKKU

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายกรวิทย์ ลองจำนงค์ จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
2 นางสาวเพชรรัตน์ เชียงแสน สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
3 นางสาวอัจฉรา สมสนุก อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นายเกียรติศักดิ์ ชัยพรม สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1 แพทยศาสตร์
5 นายคณปพน วุฒิอัมพร สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2 คณะแพทยศาสตร์
6 นายชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์ การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
7 นางสาวลลิตา ชัยหงษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
8 นายจักรฤทธิ์ หัตถะแสน วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์
9 นางสาววรัฏฐา อุปชิตกุล การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
10 นางสาวน้ำตาล แสนจันทร์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
11 นางสาวจิราภรณ์ เหมือนเหลา การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
12 นางสาวรัศมี ภะวะพินิจ การบริหารการพยาบาล พยาบาลศาสตร์
13 นางประกายรุ่ง ต้นทัพไทย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
14 นางสาวปริญญา หาวิรส การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
15 นางสาวขวัญทิวา ศรีสวัสดิ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
16 นางสาวณัฏยา แจ้งสี การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
17 นางพรทิพย์ พิมพ์พันธ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
18 นางสาวพิสมัย อันพันลำ Adult nursing
19 นางสาวกุลธิมา เขียวไกล การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
20 นายนิคม บุญหลาย การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
21 นางวรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
22 นายเจษฎา พลโยธา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 นางสาวภัสราภรณ์ ทองภูธรณ์ โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 นางสาวนันท์ฐภัส ขานมา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 นายปิยะ ปุริโส โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
26 นางสาวภัทราพร ชูศร โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 นางสาวอังคนางค์ อยู่บัว หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
28 นางสาวฐิติกา พุทธิผล การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
29 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
30 นางสาวขนิษฐา พรมกระโทก การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
31 นางสาวอริสา เหลืองบุตรนาค กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 คณะเทคนิคการแพทย์
32 นางสาวกนกอร ธนะสูตร กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 คณะเทคนิคการแพทย์
33 นางสาวปิยนุช เตโช กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์
34 นางสาววราทิพย์ บุญรักษา กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์
35 นางสาวดุษฎี คาวีวงศ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
36 นางสาววิภาดา ฝากสระ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
37 นางสาวศวิตา ศรีสวัสดิ์ โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
38 นางสาวกวินดา วิเศษแก้ว โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
39 นางสาวอรัญตา สมานกุล ชีวเคมี แบบ 1.1 คณะวิทยาศาสตร์
40 นางสาวจีรติ พรหมพิภักดิ์ ชีวเคมี แบบ 1.1 คณะวิทยาศาสตร์
41 นายณัฐพงษ์ อัญชลี สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
42 นายธรรศ ทฤษฎิคุณ โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
43 นายรณกร เศรษฐบุญ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
44 นางสาวผไทมาศ เปรื่องปรีชาศักดิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
45 นางสาวคณัสนันท์ วรนาม ชีวเคมี แบบ 1.1 คณะวิทยาศาสตร์
46 นายสิริพงษ์ แทนไธสง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
47 นางสาวศศิวิมล วรรณพงษ์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์
48 นางสาวเปมิกา ออประเสริฐ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
49 นางอะนุตย์ ปุริสังข์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
50 นางสาวณัฐพร ลีนวิภาต วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
51 นางสาวนงค์นุช สุรัตนวดี วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
52 น.ส.รัฐริญญา ศรีบุญเพ็ง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
53 นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
55 นางสาวกวินธิดา ทองเหลือง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
56 นางสาวธมลวรรณ ใจเกษม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
57 นางสาวธัญญามาศ ทีงาม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
58 นายภิญญู ขาวเจริญ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
59 นางสาวมัทนา นานอก วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
60 นางสาวปรียะพร ระมัยวงค์ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
61 นางสาวอรวรรณ แสนบริสุทธิ์ แสนบริสุทธิ์ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
62 นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
63 นางสาวพงษ์ลัดดา ปาระลี การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
64 นางสาวลักขณา รินทะไชย การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
65 นางสาวอรนิฏา ธารเจริญ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.1 คณะเภสัชศาสตร์
66 นางสาวสุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ การพยาบาลเด็ก พยาบาลศาสตร์
67 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
68 นายจักรกฤษณ์ หงษ์ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
69 นางสาวอรพิน นินทรา พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
70 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
71 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
72 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
73 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
74 นางสาวพิริยา หลีรัตนะ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร์
75 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
76 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
77 นางบุปผา พาโคกทม การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
78 นางสาวสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
79 นางสาวเพ็ญศิริ สมศรี ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
80 นางสาวชลินธร วิศวะกุล ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยศาตร์
81 นางอัมพิกา มังคละทน ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
82 นางสาวภณิดา สิงห์อินทร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
83 นางสาวภัทรนันท์ สวัสดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
84 นางสาวสุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
85 นางสาวดวงหทัย เอี่ยมวิถีวนิช ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
86 นางนภวรรณ ปาณาราช การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
87 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
88 นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
89 นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
90 นางสาวกานดา ศรกายสิทธิ์ ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวกมลชนก เพรงมา พยาบาล พยาบาล
2 นายทศพร ทองย้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
3 นางสาวศุภธิดา ภิเศก สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน ก แบบ ก 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์
4 นายชัยสุนทร วิเศษนันท์ รังสีเทคนิค แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
5 นายฎลกร จำปาหวาย ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นางชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 นางสาวอุมาพร เคนศิลา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
8 นางสาวตติยา คำขูรู พยาบาล พยาบาลศาสตร์
9 นางสาวเกศรา โทวิรัตน์ พยาบาล พยาบาล
10 นายนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
11 นายวายุ กาญจนศร พลศึกษา ศึกษาศาสตร์
12 MissSOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
13 นายหัฎฐกร สำเร็จดี ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์
14 นางสาวพุทธชาด นามเวียง วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1 บัณฑิตวิทยาลัย
15 MissRujikarn Chaisanam ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์
16 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์
17 นางสาวอภิญญา ศรีแพงมน พยาบาล พยาบาลศาสตร์

© 2015 GSKKU