GSKKU

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวอริสา เหลืองบุตรนาค กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 คณะเทคนิคการแพทย์
2 นางสาวกนกอร ธนะสูตร กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 คณะเทคนิคการแพทย์
3 นางสาวปิยนุช เตโช กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์
4 นางสาววราทิพย์ บุญรักษา กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์
5 นางสาวดุษฎี คาวีวงศ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาววิภาดา ฝากสระ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 นางสาวศวิตา ศรีสวัสดิ์ โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 นางสาวกวินดา วิเศษแก้ว โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวอรัญตา สมานกุล ชีวเคมี แบบ 1.1 คณะวิทยาศาสตร์
10 นางสาวจีรติ พรหมพิภักดิ์ ชีวเคมี แบบ 1.1 คณะวิทยาศาสตร์
11 นายณัฐพงษ์ อัญชลี สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 นายธรรศ ทฤษฎิคุณ โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 นายรณกร เศรษฐบุญ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 นางสาวผไทมาศ เปรื่องปรีชาศักดิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 นางสาวคณัสนันท์ วรนาม ชีวเคมี แบบ 1.1 คณะวิทยาศาสตร์
16 นายสิริพงษ์ แทนไธสง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
17 นางสาวศศิวิมล วรรณพงษ์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์
18 นางสาวเปมิกา ออประเสริฐ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 นางอะนุตย์ ปุริสังข์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
20 นางสาวณัฐพร ลีนวิภาต วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 นางสาวนงค์นุช สุรัตนวดี วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 น.ส.รัฐริญญา ศรีบุญเพ็ง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
23 นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็ญ วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 นางสาวกวินธิดา ทองเหลือง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
26 นางสาวธมลวรรณ ใจเกษม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 นางสาวธัญญามาศ ทีงาม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
28 นายภิญญู ขาวเจริญ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
29 นางสาวมัทนา นานอก วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
30 นางสาวปรียะพร ระมัยวงค์ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
31 นางสาวอรวรรณ แสนบริสุทธิ์ แสนบริสุทธิ์ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
32 นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
33 นางสาวพงษ์ลัดดา ปาระลี การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
34 นางสาวลักขณา รินทะไชย การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
35 นางสาวอรนิฏา ธารเจริญ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.1 คณะเภสัชศาสตร์
36 นางสาวสุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ การพยาบาลเด็ก พยาบาลศาสตร์
37 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
38 นายจักรกฤษณ์ หงษ์ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
39 นางสาวอรพิน นินทรา พยาธิวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
40 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
41 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
42 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
43 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
44 นางสาวพิริยา หลีรัตนะ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร์
45 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
46 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
47 นางบุปผา พาโคกทม การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
48 นางสาวสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
49 นางสาวเพ็ญศิริ สมศรี ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
50 นางสาวชลินธร วิศวะกุล ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยศาตร์
51 นางอัมพิกา มังคละทน ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
52 นางสาวภณิดา สิงห์อินทร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
53 นางสาวภัทรนันท์ สวัสดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
54 นางสาวสุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
55 นางสาวดวงหทัย เอี่ยมวิถีวนิช ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
56 นางนภวรรณ ปาณาราช การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
57 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
58 นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
59 นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
60 นางสาวกานดา ศรกายสิทธิ์ ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 นางสาวอุมาพร เคนศิลา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
3 นางสาวตติยา คำขูรู พยาบาล พยาบาลศาสตร์
4 นางสาวเกศรา โทวิรัตน์ พยาบาล พยาบาล
5 นายชัยสุนทร วิเศษนันท์ รังสีเทคนิค แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
6 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
7 นายหัฎฐกร สำเร็จดี ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์
8 นางสาวพุทธชาด นามเวียง วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1 บัณฑิตวิทยาลัย
9 MissRujikarn Chaisanam ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1 คณะแพทยศาสตร์
10 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์
11 นางสาวอภิญญา ศรีแพงมน พยาบาล พยาบาลศาสตร์
12 นางสาวกมลชนก เพรงมา พยาบาล พยาบาล
13 MissSOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
14 นางสาวขนิษฐา พรมกระโทก การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
15 นางสาวอัจฉรา สมสนุก อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
16 นายฎลกร จำปาหวาย ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

© 2015 GSKKU