GSKKU

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวกานดา ศรกายสิทธิ์ ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวสุจิตรา สุนทรปกรณ์กิจ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
2 นางสาวตติยา คำขูรู พยาบาล พยาบาลศาสตร์
3 นางสาวเกศรา โทวิรัตน์ พยาบาล พยาบาล
4 นางสาวศศิวิมล วรรณพงษ์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์
5 นางอัมพิกา มังคละทน ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
6 นางสาวภัทรนันท์ สวัสดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
7 นางสาวดวงหทัย เอี่ยมวิถีวนิช ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
8 นางสาวชลินธร วิศวะกุล ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
9 นางสาวอภิญญา ศรีแพงมน พยาบาล พยาบาลศาสตร์
10 นางสาวกมลชนก เพรงมา พยาบาล พยาบาล
11 นางสาวสุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ การพยาบาลเด็ก พยาบาลศาสตร์
12 นางสาวภณิดา สิงห์อินทร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
13 นางสาวเพ็ญศิริ สมศรี ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์

© 2015 GSKKU