GSKKU

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นงสาวกมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.2 คณะเภสัชศาสตร์
2 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นางสาวณัฐนันท์ ตาสุข เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
4 นายภาณุพงศ์ แสงดี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
5 นายสิริพงษ์ แทนไธสง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาวยุพิน พวงแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
7 นางสาวรัตนาภรณ์ กิจเชื้อ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
8 นางนิศาชล บุบผา พยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
9 นางสาวเปมิกา ออประเสริฐ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
10 นางอะนุตย์ ปุริสังข์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
11 นางสาวณัฐพร ลีนวิภาต วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 นางสาวนงค์นุช สุรัตนวดี วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย ชีวเคมี แบบ 2.2 คณะวิทยาศาสตร์
14 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
15 นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
16 MissKEOPANHA SOEUNG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) แบบ 2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
17 นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 นางสาวกวินธิดา ทองเหลือง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 นางสาวธมลวรรณ ใจเกษม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 นางสาวธัญญามาศ ทีงาม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 นายภิญญู ขาวเจริญ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 นางสาวพงษ์ลัดดา ปาระลี การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
24 นางสาวจุรีรัตน์ เทอำรุง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
25 นางสาวธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
26 นางสาวจินตนา ประสานศักดิ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
27 นางสุชาดา นิลบรรพต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
28 นางสาวเพชรไพลิน ชัยชาญ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
29 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
30 นางสาวลักขณา รินทะไชย การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
31 นางสาวอรนิฏา ธารเจริญ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.1 คณะเภสัชศาสตร์
32 นางสาวสุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ การพยาบาลเด็ก พยาบาลศาสตร์
33 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
34 น.ส.สุคนธ์ อดุลเดชา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
35 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
36 นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
37 นางสาวภัทรานี คำภูแสน การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
38 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
39 นางสาวกิตลดา กิตยคม การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
40 นางสาวธีระดา สูงแข็ง การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
41 นายสมสินทร์ แสงสว่าง การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
42 นางสาวปิญาภรณ์ นามวงสา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
43 นางสาวสมฤทัย บุญญาวรรณ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
44 นาวสาวอารียา บุญเพิ่ม การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
45 นางสาวนิตยา พวงราช วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
46 นางสาวปนัดดา สรรพโส การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
47 นางสาวรัตติยา แดนดงยิ่ง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
48 นางสาวปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
49 นางสาวเปมิกา ยี่ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
50 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
51 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
52 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
53 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
54 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
55 ว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
56 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
57 นางสาวกรรณิกา ศรีษะเกษ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
58 นางบุปผา พาโคกทม การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
59 นายเจษฎา คำผอง วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 นางสาวเพ็ญศิริ สมศรี ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
61 นางนภวรรณ ปาณาราช การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
62 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
63 นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
64 นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
65 นางสาวดรุณี อภัยกาวี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
66 นางสาวมยุรา ทีปุ้ง การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
67 นายอนาวิน สุวรรณะ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
68 ร้อยเอกศรัณย์ อมาตยกุล การตลาด บริหารธุรกิจและการบัญชี

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายวรวุฒิ สุดจิตรจูล หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
2 MissSOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
3 นางสาวหนึ่งฤทัย ยุบลชิต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
4 นางสาวสุนิสา นันท์ดี ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
6 นางสาวขนิษฐา พรมกระโทก การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
7 นายเจตน์สฤษฎิ์ เสมารัมย์ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
8 นางสาวอัจฉรา สมสนุก อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นางสาวจีรภา เพ็ญจันทร์ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
10 นางสาวประกายแก้ว ศิริพูล พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
11 นายKETSANA DOUANGSAVANH การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
12 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์
13 นางสาวบุษกร ปังประเสริฐ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
14 นายกฤษณะ เริงสูงเนิน จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
15 นางพรทิพย์ พิมพ์พันธ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์
16 นายไตรรัตน์ โคเวียง การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
17 นางสาวสุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ การพยาบาลผุ้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
18 นางสาวพจมาน อินทร์อุดม ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 นางสาวจันธิชาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
20 นายชัยสุนทร วิเศษนันท์ รังสีเทคนิค แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
21 นางสาวอุมาพร เคนศิลา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
22 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
23 นางเรณู หมีเทศ ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 นางธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
25 นายเสกรชตกร บัวเบา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
26 นางธิดารัตน์ สาระพล สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
28 นายกรวิทย์ ลองจำนงค์ จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
29 นางสาวกมลชนก เพรงมา พยาบาล พยาบาล
30 นางสาวพิสมัย อันพันลำ Adult nursing
31 นางสาวปัณณิกา กระจายกลาง การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

© 2015 GSKKU