GSKKU

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวภัสราภรณ์ ทองภูธรณ์ โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 นางสาวนันท์ฐภัส ขานมา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 นายปิยะ ปุริโส โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางสาวภัทราพร ชูศร โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 นายศุภฤกษ์ ดอกนารี หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
6 นางสาวฐิติกา พุทธิผล การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
7 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
8 นางสาวขนิษฐา พรมกระโทก การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
9 นายKETSANA DOUANGSAVANH การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
10 นายเสกรชตกร บัวเบา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
11 นางสาวจีรภา เพ็ญจันทร์ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
12 นายเจตน์สฤษฎิ์ เสมารัมย์ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
13 นงสาวกมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.2 คณะเภสัชศาสตร์
14 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
15 นางสาวณัฐนันท์ ตาสุข เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
16 นายภาณุพงศ์ แสงดี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
17 นายสิริพงษ์ แทนไธสง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 นางสาวยุพิน พวงแก้ว การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
19 นางสาวรัตนาภรณ์ กิจเชื้อ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
20 นางนิศาชล บุบผา พยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
21 นางสาวเปมิกา ออประเสริฐ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 นางอะนุตย์ ปุริสังข์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
23 นางสาวณัฐพร ลีนวิภาต วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 นางสาวนงค์นุช สุรัตนวดี วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย ชีวเคมี แบบ 2.2 คณะวิทยาศาสตร์
26 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
27 นางสาวฉัตราภรณ์ อักษร การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
28 MissKEOPANHA SOEUNG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) แบบ 2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
29 นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
30 นางสาวกวินธิดา ทองเหลือง วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
31 นางสาวธมลวรรณ ใจเกษม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
32 นางสาวธัญญามาศ ทีงาม วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
33 นายภิญญู ขาวเจริญ วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
34 นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
35 นางสาวพงษ์ลัดดา ปาระลี การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
36 นางสาวจุรีรัตน์ เทอำรุง การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
37 นางสาวธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
38 นางสาวจินตนา ประสานศักดิ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
39 นางสุชาดา นิลบรรพต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
40 นางสาวเพชรไพลิน ชัยชาญ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
41 นางสาวณีรนุช วรไธสง การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
42 นางสาวลักขณา รินทะไชย การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
43 นางสาวอรนิฏา ธารเจริญ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 2.1 คณะเภสัชศาสตร์
44 นางสาวสุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ การพยาบาลเด็ก พยาบาลศาสตร์
45 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
46 น.ส.สุคนธ์ อดุลเดชา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
47 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
48 นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
49 นางสาวภัทรานี คำภูแสน การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
50 นายCHANSY PHOMPHITHAK การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
51 นางสาวกิตลดา กิตยคม การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
52 นางสาวธีระดา สูงแข็ง การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
53 นายสมสินทร์ แสงสว่าง การจัดการเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์
54 นางสาวปิญาภรณ์ นามวงสา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
55 นางสาวสมฤทัย บุญญาวรรณ การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
56 นาวสาวอารียา บุญเพิ่ม การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
57 นางสาวนิตยา พวงราช วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
58 นางสาวปนัดดา สรรพโส การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
59 นางสาวรัตติยา แดนดงยิ่ง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
60 นางสาวปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
61 นางสาวเปมิกา ยี่ทอง การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
62 นางกนกพร กุลวงษ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
63 นางสาวสุวิมล วงษาจันทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
64 นายภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
65 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
66 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
67 ว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
68 นางวิลาวัณย์ จันโทริ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตร์
69 นางสาวกรรณิกา ศรีษะเกษ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
70 นางบุปผา พาโคกทม การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
71 นายเจษฎา คำผอง วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
72 นางสาวเพ็ญศิริ สมศรี ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
73 นางนภวรรณ ปาณาราช การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
74 นางพรภิมล สุขเพีย การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
75 นางสาวจันทร์ทิรา พงศ์ชาญวิทย์ การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
76 นางสาวนุชกานดา เพชรมะดัน การบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
77 นางสาวดรุณี อภัยกาวี การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
78 นางสาวมยุรา ทีปุ้ง การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
79 นายอนาวิน สุวรรณะ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
80 ร้อยเอกศรัณย์ อมาตยกุล การตลาด บริหารธุรกิจและการบัญชี

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายไตรรัตน์ โคเวียง การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2 นางสาวบุษกร ปังประเสริฐ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3 นายวรวุฒิ สุดจิตรจูล หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
4 นางสาวหนึ่งฤทัย ยุบลชิต การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
5 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
6 นางเรณู หมีเทศ ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
8 MissSOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
9 นางสาวกมลชนก เพรงมา พยาบาล พยาบาล
10 นางสาวสุนิสา นันท์ดี ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นางสาวปัณณิกา กระจายกลาง การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12 นางธิดารัตน์ สาระพล สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นางพรทิพย์ พิมพ์พันธ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคปกติ พยาบาลศาสตร์
14 นางสาวสุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ การพยาบาลผุ้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
15 นางสาวจันธิชาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
16 นางสาวอุมาพร เคนศิลา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
17 นางสาวประกายแก้ว ศิริพูล พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
18 ว่าที่ ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 นางดารุณี ชัยเมือง การพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) พยาบาลศาสตร์
20 นางสาวพจมาน อินทร์อุดม ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 นายกฤษณะ เริงสูงเนิน จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
22 นายชัยสุนทร วิเศษนันท์ รังสีเทคนิค แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์

© 2015 GSKKU