Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 128/2562

คณะวิทยาศาสตร์


รหัส 0220226 ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครูแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 591001 นายรพี พรมดี
2. 591002 นางสาวปฏิมาพร ศรีบุ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร SC03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น