Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบ2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2563

คณะวิทยาศาสตร์


รหัส 0220226 ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครูแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 591001 นางสาวเกษศิรินทร์ สุขสำราญ
2. 591002 น.ส.ชิดชนก โยปทุม
3. 591003 นายทินกฤต เหมือยพรม
4. 591004 นางสาวมุทิตา ตรีเดช
5. 591005 น.ส.ณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์
6. 591006 นายปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร SC03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น