Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0203121 ชีวเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
2. 0203221 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
3. 0204121 จุลชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
4. 0205121 เคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
5. 0206121 ชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
6. 0206221 ชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
7. 0207121 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
8. 0207221 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
9. 0209114 วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 คน
10. 0209221 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
11. 0211226 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
12. 0217221 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
13. 0217226 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
14. 0218236 เคมีสำหรับครูแผน ข โครงการพิเศษ 2 คน
15. 0219141 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ 4 คน
16. 0221221 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
17. 0221226 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
18. 0222221 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแผน 1.2 ภาคปกติ 3 คน
รวม 29 คน