Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0302221 กีฏวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
2. 0303121 ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
3. 0303211 ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
4. 0303221 ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
5. 0304211 การประมงแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
6. 0307236 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ข โครงการพิเศษ 2 คน
7. 0308141 สัตวศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
8. 0308221 สัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
9. 0309221 พืชสวนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
10. 0311121 พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
11. 0311221 พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
12. 0312121 พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
13. 0312141 พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
14. 0312221 พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
รวม 25 คน