Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 4102123 วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 2 คน
2. 4102213 วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ 3 คน
รวม 5 คน