Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2563

คณะ/สาขาวิชา จำนวน
1. คณะวิทยาศาสตร์ 16 คน
2. คณะเกษตรศาสตร์ 18 คน
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 คน
4. คณะศึกษาศาสตร์ 137 คน
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 104 คน
6. คณะแพทยศาสตร์ 15 คน
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 คน
8. คณะเทคนิคการแพทย์ 2 คน
9. บัณฑิตวิทยาลัย 1 คน
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 49 คน
11. คณะทันตแพทยศาสตร์ 38 คน
12. คณะเภสัชศาสตร์ 10 คน
13. คณะเทคโนโลยี 1 คน
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 คน
15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 42 คน
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 คน
17. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 23 คน
18. คณะเศรษฐศาสตร์ 1 คน
19. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 5 คน
20. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 2 คน
21. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 16 คน
รวม 552 คน