Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะวิทยาศาสตร์


รหัส 0204121 ปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 744001 นางสาวเนตรชนก ปุณริบูรณ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 7112 อาคารวิทยาศาสตร์ 7 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0206121 ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 110001 นายสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง -
2. 110002 นายอนุชาติ ศรีสมภาร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา ชั้น 1 ภาควิชาชีววิทยา (SC.03) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0222141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 686001 นายปฐมพงศ์ ชนะนิล
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

อาคาร SC08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0202221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 100001 น.ส.ภัททิยา สีดา -ผู้สมัครขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ขอให้ส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30-10.00 น. และเวลา 10.15-11.45 น สอบวิชาคณิตศาสตร์-พีชคณิตนามธรรม-คณิตศาสตร์วิเคราะห์


สถานที่สอบ :

ห้อง 7301 ตึก SC.07 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ ตึก SC.07 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0206221 ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 111001 น.ส.ศุภนิดา วรแก่นทราย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา ชั้น 1 ภาควิชาชีววิทยา (SC.03) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0208221 ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 117001 นายศิริศักดิ์ สิงห์เสน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0210221 ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 456001 นางสาวนันท์นภัส ภูรับ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้อง 6409 สาขาวิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 6409 สาขาวิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0211221 ปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 792001 นางสาววริษฐา สิทธิไพบูลย์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0211226 ปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 494001 นางสาวยุวเรศ หลุดพา -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0217236 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 496001 นายกวิน จิตศักดิ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0219221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 484001 นายชัยยันต์ สุขหมั่น -
2. 484002 น.ส.ณีรนุช พรหมศรี - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตวิเคราะห์และพีชคณิตเชิงเส้น-วิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข-วิชาสมการเชิงอนุพันธ์


สถานที่สอบ :

ห้อง 7302 ตึก SC 07 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องสมุดภาควิชาคณิตศาสตร์ ตึก SC 07 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0222221 ปริญญาโท สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 688001 น.ส.ปรัชญา วรหาร - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. 688002 นายศาสตร์ รัตนพร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
3. 688003 น.ส.วีรยา บุญริ้ว - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. 688004 นายภฤศกร ทองไกรรัตน์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียนด้าน วัสดุศาสตร์และนาโน เทคโนโลยี และความรู้ทั่วไป


สถานที่สอบ :

อาคาร SC08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

อาคาร SC08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น