Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะเกษตรศาสตร์


รหัส 0302121 ปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 135001 นายประธาน เรียงลาด -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  สัมภาษณ์  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชากีฏวิทยา (AG 7320) ชั้น 3 อาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0302211 ปริญญาโท สาขาวิชากีฏวิทยาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 136001 นายปัญญา มัฆวาลย์ -
2. 136002 นายบวรทัช สิงห์เดช -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว  เวลา 09.00 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชากีฏวิทยา (AG 7320) ชั้น 3 อาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0302221 ปริญญาโท สาขาวิชากีฏวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 137001 น.ส.เบญจมาพร พินิจศิริ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว  เวลา 09.00 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชากีฏวิทยา (AG 7320) ชั้น 3 อาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0307226 ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 155001 น.ส.กนกกาญจน์ เดี่ยวชัยภูมิ -
2. 155002 น.ส.ปาริชาติ นาสมชัย -
3. 155003 นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ -
4. 155004 นางสาวขนิษฐา อินอิ่ม -
5. 155005 นางณัฐรดา แก้วแสนชัย -
6. 155006 น.ส.ทวีพร อุทธาโกสม กรอกข้อมูลยังไม่ครบ สถานภาพการทำงาน
7. 155007 นายสุภกิจ สินสุข -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


สถานที่สอบ :

ห้อง 8005 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว  เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0308221 ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 161001 นางสาวจิราภรณ์ กับสุข -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. 161002 น.ส.สุภัสตรา วงศ์คำปา -
3. 161003 นายกฤษฎี ชมชื่น -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. 161004 นายเจนวิทย์ นุศรีอัน -
5. 161005 น.ส.วีรยา ตันติยาสวัสดิกุล -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาสัตวศาสตร์


สถานที่สอบ :

ห้อง 8005 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-12.00 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องสมุดภาควิชาสัตวศาสตร์ (AG 8206) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0309221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 165001 นางสาวเสาวลักษณ์ สีดาแก้ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพืชสวนทั่วไป สถิติ สรีรวิทยาพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีวิจัยใน หัวข้อที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์


สถานที่สอบ :

ห้อง 8005 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. รายงานตัว เวลา 09.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0311221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 177001 นางสาวศรินธร ทองก่ำ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาสถิติ สรีรวิทยาการผลิต พืช หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช


สถานที่สอบ :

ห้อง 8005 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0318221 ปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 996001 น.ส.สุพิชญา เผยศิริ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้อง 8005 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. รายงานตัว เวลา 09.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาโรคพืชวิทยา ชั้น 4 อาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น