Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะแพทยศาสตร์


รหัส 0703131 ปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แบบ 2.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 286001 นายโยธิน หินวันต์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบความรู้พื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 3 (ติดห้องประชุมกวี ทังสุบุตร) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0705123 ปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยาแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1168001 น.ส.ทักษพร ทองสีสุขใส -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาปรสิตวิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0705133 ปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยาแบบ 2.2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1169001 นายณัฐพล เอโกบล -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาปรสิตวิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0702221 ปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 284001 น.ส.อาทิตยา นนทะเสน -
2. 284002 น.ส.ปาริกา หาญอาวุธ -
3. 284003 น.ส.เสาวลักษณ์ เจริญสุข ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบความรู้พื้นฐาน**


สถานที่สอบ :

ห้องสอบ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมกิตติศักดิ์  ศรีพานิชกุลชัย ชั้น 4 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 1 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0703221 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 289001 นางสาวมินตรา โคสขึง -
2. 289002 นางสาวพัชรีภรณ์ เสางาม -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบความรู้พื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 3 (ติดห้องประชุมกวี ทังสุบุตร) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0704223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 454001 นายนพกมล กาญจนางกูร -
2. 454002 น.ส.นงนภัส โพธิ์แก้ว -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาชีวเคมีทางการแพทย์ฯ ชั้น 5  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0705223 ปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1172001 นายอชิรวิชญ์ สุระพินิจ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาปรสิตวิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0707221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 303001 น.ส.ขวัญศิริ เทเวลา -
2. 303002 น.ส.ปรียากานต์ มลิกรอง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาเภสัชวิทยา อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 ชั้น 5 (ห้องประชุม 530) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0707223 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1061001 น.ส.พรรษกร วัฒนชัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาเภสัชวิทยา อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 ชั้น 5 (ห้องประชุม 530) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0708221 ปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 307001 นายธนพัฒน์ สาระรัตน์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0731221 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 738001 น.ส.ประไพรัตน์ คำหอม -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  สอบความรู้พื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องสอบชั้น 7 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น