Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รหัส 0806141 ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทยแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 964001 น.ส.รัชนีฉาย เฉยรอด -
2. 964002 พระชรันดร์ สาระกูล -
3. 964003 น.ส.กันยารัตน์ มะแสงสม -
4. 964004 น.ส.ศิรินัน ทับอาษา
5. 964005 นายฐนพรรณ ธูปหอม -
6. 964006 นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทยเฉพาะสาขา


สถานที่สอบ :

ห้อง HS1-5-C2-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง  HS1-5-A5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0813141 ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 825001 นายทินวุฒิ วงศิลา -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาต่างประเทศฯ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. 825002 นายยุทธพงษ์ จักรคม -
3. 825003 น.ส.ปรารถนา มะลิไทย -
4. 825004 นายนฤพนธ์ เมืองจันทร์ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาต่างประเทศฯ ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. 825005 นายปัณณวิชญ์ นาคนทรง -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะด้าน


สถานที่สอบ :

ห้อง HS1-5-C2-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

HS1-5-C2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0815146 ปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 658001 นางสาวพัชรี สุวรรณสอาด -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0818143 ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 904001 น.ส.วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ -
2. 904002 นายกรกฎ ป้านภูมิ -
3. 904003 นายพงศกร บุญสอน -
4. 904004 น.ส.วรุณศิริ สุรกิจบวร -
5. 904005 นายกฤตธนา ไวยธิรา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา


สถานที่สอบ :

ห้อง HS1-5-C2-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง HS1-5-C5  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0802221 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 317001 น.ส.ณัฐรีย์ ยุ่นฉลาด -
2. 317002 นางสาวปานกมล สิงห์สถิตย์ -
3. 317003 น.ส.ชนม์นิภา นนทโคตร -
4. 317004 นายธนากร ศรีสุตา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สถานที่สอบ :

ห้อง HS1-5-C2-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง  HS1-5-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0802226 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 318001 นางสาวนลพรรณ ภูแช่มโชติ -
2. 318002 นายวิเชียร กำลา -
3. 318003 นางสาวสุภชา นิสสัยดี -
4. 318004 นายธีรวัต นิธิยานันท์ -
5. 318005 นางสาวปาริชาติ สัจจนวล -
6. 318006 นายเพชรสายฟ้า พงษ์พาณิชย์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สถานที่สอบ :

ห้อง HS1-5-C2-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง  HS1-5-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0806226 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 735001 นางสาววจิรา มะลาดวง
2. 735002 นายปกรณ์พัฒน์ ศิริพินยาวงศ์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
3. 735003 น.ส.ศุภนุช บุตรดี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะทางภาษาไทย (การใช้ ภาษาไทย วรรณคดีไทย และภาษาศาสตร์)


สถานที่สอบ :

ห้อง HS1-5-C2-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

HS1-5-A4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0821221 ปริญญาโท สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1060001 น.ส.ชนาพร จงทัน ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. 1060002 นางสาวพรพิรุณ ชลาชัย -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสาขา


สถานที่สอบ :

ห้อง HS1-5-C2-C3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา  13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น.  สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง HS1-5-C1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น