Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะเทคนิคการแพทย์


รหัส 0904123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 656001 น.ส.ตติยา ภูผาลี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0902221 ปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 335001 น.ส.พนิดา เสาะรส -
2. 335002 น.ส.อารีรัตน์ ต๊ะต้องใจ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  ชั้น 2 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น