Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะทันตแพทยศาสตร์


รหัส 1302111 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 617001 นายสุวัฒน์ ตันยะ -
วันที่สอบ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1302131 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 2.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 362001 น.ส.ชฎาพร บุญเกื้อ
วันที่สอบ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1302141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 363001 นางศศิธารี สินทวิชัย -
วันที่สอบ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1304221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 365001 นางสาวนิลุบล ปานะบุตร -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเอกทันตสาธารณสุข


สถานที่สอบ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1307221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 370001 น.ส.ไกรวี ธีรานุตร -
2. 370002 น.ส.สรียา รุ่งจำรัส -
3. 370003 น.ส.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์ -
4. 370004 น.ส.กสิณา รุ่งเรืองตันติสุข - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. 370005 น.ส.พิมพ์ชนก พุทธคุณ -ผู้สมัครยังขาดหนังสือรับรองฯ ขอให้ส่งมาที่ อีเมล์ graduate@kku.ac.th
6. 370006 น.ส.พาณิชา สร้อยทอง -
7. 370007 น.ส.จุฑานันท์ หรีกประโคน -
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก


สถานที่สอบ :

ห้องวุฒิบัตร 4 ชั้น 6 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องวุฒิบัตร 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1313221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 729001 น.ส.พิชญา จารุรัชตพันธ์ -
2. 729002 น.ส.ภาวิณี ภูพันธ์พร -
3. 729003 นายบุลากร กนกเสริมทรัพย์ -
4. 729004 นายยงยุทธ ไชยโย -
5. 729005 นายธนัท ลาวัณย์รัตนากุล -
6. 729006 น.ส.อัจฉรียา ปิยะสันติ -
7. 729007 นายอาทิตย์ สว่างรุ่งเรืองกิจ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8. 729008 นายพงศกร อมรไชย -ขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
9. 729009 น.ส.เมธ์วดี เลาหสถิตย์ ขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
10. 729010 น.ส.กุสุมา ศรีสุข -
วันที่สอบ :

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. สอบวิชาเอกทันตกรรมบูรณะ


สถานที่สอบ :

ห้อง CE 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

จะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1314221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1055001 นายบดินทร์ วรกมล -
วันที่สอบ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1307401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 730001 น.ส.กัญญนันทน์ รมยะสินพงศ์
2. 730002 นางสาวพรรณพัชร เมืองมา -
3. 730003 น.ส.ธนัฏฐา สงแพง -
4. 730004 นางวิภาดา โมราราษฎร์ -
5. 730005 นายกุลพัชร์ อิงคธนาชัย -
6. 730006 น.ส.ขนิษฐา พุ่มทอง -
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน


สถานที่สอบ :

ห้องวุฒิบัตร 4 ชั้น 6 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องวุฒิบัตร 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1310401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 672001 นายกรกช พิพิศจันทร์
2. 672002 น.ส.สิริกันยา สิงห์บุญ -
3. 672003 นายกิตติกรณ์ เจริญศุภกุล -
4. 672004 นายภูสิทธิ ทองสมัคร์ -
5. 672005 น.ส.วริศรา ชูเชิด -
6. 672006 น.ส.จิตสุภา เลิศเรืองศุภกุล -
7. 672007 นายธนกฤต ประวงษ์รัตน์ -
8. 672008 น.ส.ขวัญชนก สันติกลาง -
9. 672009 นายภูริชัย เบญจชินชัยกุล -
10. 672010 นส.ฐิติพร ดุกสุขแก้ว -
11. 672011 น.ส.ปานณ์ชีวี บุญญาวัฒนานันท์ -
12. 672012 นายไตรสิทธิ์ ธนนท์วงศ์วรา -
13. 672013 นายกิจธนัสถ์ เชียงเงินธัญกุล -
14. 672014 นายกิตติธัช เยี่ยงศุภพานนทร์ -
15. 672015 นางสาวศิริณา บริรักษ์ธนกุล -
16. 672016 น.ส.ณัฐวดี สิทธิคุณ -
17. 672017 น.ส.ชัญญาณัฏฐ์ ภูวโชติพิพัฒน์ -
18. 672018 น.ส.ดรุณี ศรีนะพรม -
19. 672019 นายพงษ์เทพ โสมศรีแพง -
20. 672020 น.ส.ชญาน์ภัทร บุญเพิ่ม -
21. 672021 น.ส.ไอลดา อาจวิชัย -
22. 672022 น.ส.รินรดา พาณิชยพิเชฐ -
23. 672023 น.ส.ภัทรสินี พันธุสุนทร -
24. 672024 นายอัครวินท์ คำจริง -
25. 672025 น.ส.วรลักษณ์ ศรีมานอก -
26. 672026 นายนฤเบศ สุระกุล -
27. 672027 นางสาวสุขุมาล บุญลือ -
28. 672028 นายเฉลิม อือรวมสัมพันธ์ -
29. 672029 นายอัครินทร์ สิงห์พรมมา -
30. 672030 นายอาทิตย์ จิรชาตา -
31. 672031 นายธไนย หลายศิริเรืองไร -
32. 672032 น.ส.ปรัชาญ์ ปิงสุทธิวงศ์ -
33. 672033 นายอิทธิวัฒน์ ภูริภูษิต -
34. 672034 นางสาวจุลลดา กองทุน -
35. 672035 น.ส.พาณิชา สร้อยทอง -
36. 672036 น.ส.ปณัสยา หทัยเดชะดุษฎี -
37. 672037 น.ส.เจนจิรา คำหล้า -
38. 672038 นางสาวตวงรัชต์ คงสิทธิพันธ์ -
39. 672039 นางสาวสารนิช มาลัย -
40. 672040 น.ส.ภานิณี ยนต์สุข -
41. 672041 น.ส.นริศรา พิมโยทา -
42. 672042 น.ส.กรรณิการ์ มาสี -
43. 672043 นายสรรพากร กุลพรศักดิ์ -ขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ขอให้ส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th
44. 672044 น.ส.พุธิตา ลีวิสุทธิกุล -ขาดใบประกอบวิชาชีพฯขอให้ส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th
45. 672045 น.ส.อุไรพร พงศ์พลาญชัย -
46. 672046 นายรัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ -
47. 672047 น.ส.ธัญลภัส ทองรุ่ง -
48. 672048 น.ส.เบญอาภา สืบสายอ่อน -
49. 672049 น.ส.นภัสกร สุขุมคัมภีร์ -ขาดใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
50. 672050 น.ส.ภัชรีย์ วัฒนภิญโญ -ขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
51. 672051 น.ส.ฐิติรัตน์ ตั้งต่อสกุล -ผู้สมัครยังขาดใบประกอบวิชาชีพ/หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน


สถานที่สอบ :

ห้องวุฒิบัตร  ชั้น 6 อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น