Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะเภสัชศาสตร์


รหัส 1508121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 382001 นายวุฒิพงษ์ มาสรักษา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น.  สอบวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เวลา 11.00-12.00 น. สอบสอบวัดทักษะในการคำนวณและประมวลความคิดเชิงวิเคราะห์


สถานที่สอบ :

ห้อง 3401-2 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1509226 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1045001 น.ส.วรัญญา จวนสาง -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.  สอบวัดทักษะและความสามารถในเชิงวิเคราะห์(GRE) เวลา 10.00-11.00 น. สอบวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิชาชีพและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย


สถานที่สอบ :

ห้อง 3401-2 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1511221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 392001 นายพงศภัค พันธ์โพธิ์ทอง -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


สถานที่สอบ :

ห้อง 3401-2 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1513221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 395001 นายภาณุมาศ เยาวศรี - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก


สถานที่สอบ :

ห้อง 3401 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1515226 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 398001 น.ส.ขวัญศิริ เทเวลา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ


สถานที่สอบ :

ห้อง 3401 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1519221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 902001 นางสาวศินีนาถ ธีรภัทรไพศาล -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาเฉพาะ


สถานที่สอบ :

ห้อง 3401 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1516401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบัดป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1043001 น.ส.กมลา ปัตโก
2. 1043002 นายจินดาวิทย์ อิสสระโชติ -
3. 1043003 เรืออากาศเอกหญิงคณางค์ ทองแย้ม -
4. 1043004 นายจิรายุ เผือกพันธ์ -
5. 1043005 นายชัชนินทร์ อจลานนท์ -
6. 1043006 นายปกรณ์ วรสินธุ์ -
7. 1043007 น.ส.ภัทรา อัศวธนบดี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  สอบวิชาเภสัชบำบัด


สถานที่สอบ :

ห้อง 3401-2 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น