Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


รหัส 2321121 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1116001 นายธนพล จุ้ยเจริญ -
2. 1116002 นายสุวัชร์ ธนะโสธร -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 1. วิชาความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ 2. วิชาความรู้สถิติเบื้องต้น 3. วิชาความรู้ทักษะการวิเคราะห์และวิจัยทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2304 ชั้น 3 BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1306 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2321141 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1117001 นายยศเอก ไชยฤทธิ์ -
2. 1117002 นายนิชนันท์ คงศรี -
3. 1117003 น.ส.ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม -
4. 1117004 นายสานิตย์ ปัตตะเน -
5. 1117005 นายพุฑฐฒิชัย อมรวัฒาเจริญชัย -
6. 1117006 นางสาวอมราลักษณ์ ศิริทองสุข -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาต่างประเทศฯ ขอให้ยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 1. วิชาความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ 2. วิชาความรู้สถิติเบื้องต้น 3. วิชาความรู้ทักษะการวิเคราะห์และวิจัยทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2304 ชั้น 3 BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1306 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2308226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 723001 นายกรวิชญ์ ชมภูราษฎร์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้ทางการบัญชีและความรู้ตรรกะของธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2304 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1304 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2308236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 724001 น.ส.ช่อผกา อินทร์จงล้าน -
2. 724002 นางสาวนุชจรินทร์ เวชกามา -
3. 724003 ว่าที่ร.ต.ชาญวุฒิ หาแก้ว -
4. 724004 นางสุภาภรณ์ สีสุพรรณ์ -
5. 724005 นายชาญณรงค์ จันทร์เพ็ชร์ -
6. 724006 น.ส.ตุลนรี ชุมแสง ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7. 724007 น.ส.ธนันพัชร์ รัตนวิไลวรรณ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้ทางการบัญชีและความรู้ตรรกะของธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2304 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1304 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2313226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1071001 น.ส.ณัฐณิชา ศิริพจน์ -
2. 1071002 นายพิชากร สิทธิกล -
3. 1071003 นางสาวอารียา วิสามารถ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1309 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ  1071001 , 1071002 , 1071003 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2313236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1079001 นายทนงศักดิ์ เศษอ่อน
2. 1079002 น.ส.หลักทรัพย์ มือมิน -
3. 1079003 นายพิชญ ไกยวงศ์ ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1309 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ  1079001 , 1079002 , 1079003 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2314226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1110001 นายธีรภัทร ปัญญาพฤกษ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1307 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ  1110001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2314236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1072001 น.ส.นิรัชดา ก้องสนั่น - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. 1072002 นางสาวชนิดาภา สนหอม -
3. 1072003 นายศุภปวิณ บุญธรรมเจริญ -
4. 1072004 นายโสฬสศักดิ์ ทัศนพงษ์ -
5. 1072005 นางสาว สุวนันท์ ภูศรีดาว -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
6. 1072006 นายกำธร ทุมมา - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7. 1072007 นางสาวสุทธิดา หาคำ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8. 1072008 นายธรรพ์ณวัตร คำนวน -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 1.ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2304 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1072001,1072004,1072005,1072006,1072007,1072008  ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1307 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2315226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1073001 น.ส.นพรดา มณีสุต -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1306 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1073001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2315236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1080001 นายเกียรติยศ อุตตมาตย์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 1. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2304 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1306 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2316226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1074001 น.ส.อุไรวรรณ ยุทธศิลป์เสวี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1310 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1074001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2316236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1081001 นายวันไท ลือทองจักร -
2. 1081002 นางสาวสุดารัตน์ ภูนาชัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1310 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ  1081001 , 1081002 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2317226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1075001 นางสาวนุชนภางค์ เขียวเซ็น -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1311 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1075001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2317236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1082001 นายพชร จิตตั้งบุญญา -
2. 1082002 น.ส.กัญญภา แสนหอม - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
3. 1082003 นายอภิชัย ปฏิมากรตระกูล ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. 1082004 นายพิสิษฐ์ ประเสริฐสาร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. 1082005 น.ส.กวินตรา สงครามภู -
6. 1082006 น.ส.กนกวรรณ ไชยพรม - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 1. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารธุรกิจ 2. ความรู้สถิติเบื้องต้น 3. ทักษะการวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ


สถานที่สอบ :

ห้อง 2304 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1082001,1082002,1082003,1082004,1082005 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1311 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 2319226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1077001 นางสาวอังคณา ยิ่งคำแหง -
2. 1077002 นายชัยฤกษ์ เพชรทอง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1308 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1077001 , 1077002 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563รหัส 2319236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1084001 นายณัฐบดินทร์ พงษ์สุวรรณ์ -
2. 1084002 นายเกรียงไกร ธรรมโกศล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
3. 1084003 น.ส.อาทิตยา ปิติรัตนมงคล -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 1308 ชั้น 3 BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1084001,1084002,1084003 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563