Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์


รหัส 2505141 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 873001 ว่าที่ ร.ต.ภูวไนย ดิเรกศิลป์ -
2. 873002 นายชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

* ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า พิมพ์กระดาษ A 4  จำนวน 5 ชุด  (มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์)รหัส 2505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 874001 นายภัทระ กิ้มเฉี้ยง -
2. 874002 นายธนัญชัย ไกรเทพ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

* ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า พิมพ์กระดาษ A 4  จำนวน 5 ชุด  (มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์)รหัส 2506141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 888001 นายปราชญาไท คำภักดี ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. 888002 นายรัตนบุตร เหมะ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ  ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ  ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

* ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า  พิมพ์กระดาษ A 4  จำนวน 4 ชุด  มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์รหัส 2506146 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 889001 นายอิสเรส สุขเสนี -
2. 889002 น.ส.ชนัญญา คงยืน -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ  ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ  ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

* ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า  พิมพ์กระดาษ A 4  จำนวน 4 ชุด  มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์รหัส 2505221 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 877001 นายวัชรวีร์ ทรงศิลา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

* ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า พิมพ์กระดาษ A 4  จำนวน 5 ชุด  (มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์)รหัส 2505226 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 878001 นายไพโรจน์ เกตุศรี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. 878002 ว่าที่ร้อยตรีสรวิศ โพธิ์ขำ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

* ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า พิมพ์กระดาษ A 4  จำนวน 5 ชุด  (มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์)รหัส 2506221 ปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 890001 นางสาวสุพิชญา วุฒิเสน -
2. 890002 นายธีระบุตร ลุสีดา -
3. 890003 นายธนวัฒน์ มีศรี -
4. 890004 นายสุธาดล สุโคตร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ  ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ  ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

* ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า  พิมพ์กระดาษ A 4  จำนวน 4 ชุด  มาประกอบการสอบวันสัมภาษณ์