Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะเศรษฐศาสตร์


รหัส 3202227 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1152001 น.ส.วปุน จันทมัตตุการ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น