Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย


รหัส 4401226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 991001 นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ -
2. 991002 นายมนวัฒน์ คำรินทร์ -
3. 991003 นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง -
4. 991004 นายวิทวัตร หลักคำพันธ์ -
5. 991005 นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
6. 991006 นางปิยพร สิงห์สุวรรณ -
7. 991007 น.ส.นิภาดา ศรีเชียงสา -
8. 991008 น.ส.สังวาล ชาวเหนือ -
9. 991009 นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์ -
10. 991010 น.ส.ศิริพร จิตรโคตร -
11. 991011 นางสาวลัดดา โตนา -
12. 991012 นางสาวอภิญญา นิรานนท์ -
13. 991013 นายณัฐพงศ์ หล้าวงศา -
14. 991014 นายอภิสิทธิ์ เที่ยงคูณ -
15. 991015 นายเดชาธร บงค์บุตร -คะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมามีอายุ เกิน 2 ปี ขอให้ ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
16. 991016 นายประจักษ์ อินทะวัน -
17. 991017 นางสาวศริยา ทองนุ้ย -
วันที่สอบ :

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาพื้นฐาน


สถานที่สอบ :

ห้อง NK 2209 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. รายงานตัว เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง NK 2209 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย