Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะวิทยาศาสตร์


รหัส 0202141 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 585001 นายนพรัตน์ เปลี่ยนมณี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 10.00-12.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0205133 ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีแบบ 2.2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1009001 นายนที ศรีสง่า -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 09.00-09.30 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0208121 ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 115001 นายปิยะวัฒน์ ปิยะศิลป์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 3 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0209123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 634001 นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0211121 ปริญญาเอก สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 820001 นายวุฒิพงษ์ แสงมณี
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0222121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 684001 น.ส.จิราพรรณ สินธุศิริ -
2. 684002 นายณัฐพงษ์ คำมา -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 9.00.-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สารบรรณฟิสิกส์ ชั้น 3 ตึกวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0223123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 865001 นายพายุ พันธ์สารคาม -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร S.S.03 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0203213 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1015001 น.ส.ฐาปนีย์ จุลาณุกะ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 13.30-16.30 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0204221 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 564001 น.ส.บุษกร ยอดเพชร -
2. 564002 น.ส.รวินันท์ ไชยเทศ -
3. 564003 น.ส.ขวัญชนก ลิพลธา -
4. 564004 นางสาวแพรวพรรณ โคตทะเล -
5. 564005 นายวีรภัทร หัสสา -
6. 564006 นางสาวปริญญา คำกอง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00-12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาจุลชีววิทยา 7112 อาคาร Sc.07 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0205223 ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1014001 น.ส.ชนากานต์ ลิ่มทองน้อย -
2. 1014002 นางสาวจุฑาทิพย์ นิลพันธ์ -
3. 1014003 น.ส.ศิริยากร สอนเสนา -
4. 1014004 นายพรหมรินทร์ ประสมพืช -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 10.00 - 12.00 น.. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0207221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 113001 น.ส.กุลนันท์ ทองสุข -
2. 113002 นายภาณุวัฒน์ ต้นทอง -
3. 113003 นายกฤษฎา วงศ์วัฒนเกียรติ -
4. 113004 น.ส.นริศรา รูปขันธ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0208221 ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 117001 นายธเนศ กลางบุรัมย์ -
2. 117002 นายนิพัฒน์ ทัศมี -
3. 117003 นายธนวัฒน์ ชมเมือง -
4. 117004 น.ส.จันทร์เพ็ญ ทองเหลือง -
5. 117005 นายอารีฟ แวมิง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 3 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0209221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 476001 นายภูมินทร์ ดวนขันธ์ -
2. 476002 นายธนาวุฒิ นาบรรดิฐ -
3. 476003 นายสิริวัฒน์ หิรัญชัชวาลย์ -
4. 476004 นายธีรธัช ถวิลหวัง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0209236 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 492001 น.ส.ขวัญพิฌา ปะกิระคัง -
2. 492002 นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ -
3. 492003 นายณัฏฐ์สิทธิ์ แก้วสังหาร -
4. 492004 นายล่าฟ้า ดามาพงษ์ -
5. 492005 นายณัฐนนท์ พลอยหวังบุญ -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (เพิ่มเติม กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)
6. 492006 นายคณิศร ปาลบุญ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0210221 ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 456001 นายธวัชชัย เทียรทอง -
2. 456002 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์ -
3. 456003 น.ส.ธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์ -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เริ่มสอบ เวลา 13.00-16.00 น.  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0211221 ปริญญาโท สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 792001 นายพิทักษ์ เทียมวงศ์ -
2. 792002 นายพันแสง แพงวังทอง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0216221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 131001 น.ส.ตีรณา เสนาคำ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  เริ่มสอบ เวลา 10.00 - 12.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม zoom  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง  (ทางสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ภายหลัง))รหัส 0219221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 484001 นายอนุพงษ์ คณาราช -
2. 484002 น.ส.พุทธมนต์ ภูวิชิต -
3. 484003 น.ส.กฤตพร บัวทอง -
4. 484004 นายภูริณัฐ ศรีสวัสดิ์ -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น. 


สถานที่สอบ :

ห้อง 7303  ชั้น 3  อาคาร Sc.07 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 13.00-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 7303  ชั้น 3  อาคาร Sc.07 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0221221 ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 796001 นายณัฐนันท์ บุญกอง -
2. 796002 นางสาวณัฐชยา บัวขาว -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

อาคาร SC.06 ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0222221 ปริญญาโท สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 688001 น.ส.สิรีมาศ คูวัฒนสุชาติ -
2. 688002 นายจักราวุธ สุวรรณโชติ -
3. 688003 นายพีรณัฐ กิจธรบัญชา -
4. 688004 นายดนัย ไชยโยธา -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 9.00.-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สารบรรณฟิสิกส์ ชั้น 3 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น