Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

คณะเกษตรศาสตร์


รหัส 0304121 ปริญญาเอก สาขาวิชาการประมงแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 739001 น.ส.นวรัตน์ เมืองเล็น -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 7126 สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0308131 ปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์แบบ 2.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 158001 น.ส.จุฑามาศ แนบทองหลาง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. (ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มนี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่ง Link  สอบสัมภาษณ์ให้ สอบผ่าน google meet   ที่  https://line.me/R/ti/g/S4xrjUPDiT  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น))


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)(ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มนี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่ง Link  สอบสัมภาษณ์ให้ สอบผ่าน google meet   ที่  https://line.me/R/ti/g/S4xrjUPDiT  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น))รหัส 0308141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 159001 นายอนุวัฒน์ จันดามุก -
2. 159002 นายประธาน เรียงลาด -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น.  (ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มนี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่ง Link  สอบสัมภาษณ์ให้ สอบผ่าน google meet   ที่  https://line.me/R/ti/g/S4xrjUPDiT  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น))


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)(ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มนี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่ง Link  สอบสัมภาษณ์ให้ สอบผ่าน google meet   ที่  https://line.me/R/ti/g/S4xrjUPDiT  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น))


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0311121 ปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 172001 น.ส.จิดาภา คงหินไธสง -
2. 172002 นางสาววสุธร บัวคอม -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาพืชไร่  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0318121 ปริญญาเอก สาขาวิชาโรคพืชวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 994001 นายภูมิ ต๊ะอุ่น -ผู้สมัครต้องยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ชั้น 4 อาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถือว่าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา และให้ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ ตามประกาศฉบับที่ 136/2562 ก่อนวันปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย จะได้ปรับสถานะให้เป็นนักศึกษาปกติ หากไม่ส่งผลที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า พ้นสภาพการเป็นนักศึกษารหัส 0302211 ปริญญาโท สาขาวิชากีฏวิทยาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 136001 น.ส.รัตนากร พรสุวรรณ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ที่ https://kku-th.zoom.us/j/95297859087 (Meeting ID: 952 9785 9087) (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  ที่ https://kku-th.zoom.us/j/95297859087 (Meeting ID: 952 9785 9087) (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 0302221 ปริญญาโท สาขาวิชากีฏวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 137001 นายไกรวิท เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ที่ https://kku-th.zoom.us/j/95297859087 (Meeting ID: 952 9785 9087) (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom   ที่ https://kku-th.zoom.us/j/95297859087 (Meeting ID: 952 9785 9087) (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)รหัส 0303211 ปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 147001 นายสืบศักดิ์ แก้ววิชิต -
2. 147002 น.ส.ดวงนภา ไสยกิจ -ผู้สมัครยังขาดใบแสดงผลการศึกษา หน้าที่ 1
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   สอบข้อเขียน  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง) (ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่ม link นี้ https://line.me/R/ti/g/AThFLpK7h9 (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


สถานที่สอบ :

ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่ม link นี้ https://line.me/R/ti/g/AThFLpK7h9 (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0303221 ปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 148001 นางสาวมนัญชยา เกษมาลา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   สอบข้อเขียน  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง) (ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่ม link นี้ https://line.me/R/ti/g/AThFLpK7h9 (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


สถานที่สอบ :

ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่ม link นี้ https://line.me/R/ti/g/AThFLpK7h9 (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0306221 ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 434001 นายธนากร หิรัญอร -
2. 434002 นายปฏิพล ไกรแก้ว -
3. 434003 นางสาวอภิญญา เป็งกันทา -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เข้า link ที่ https://kku-th.zoom.us/j/9991944528?pwd=bXMvV0Z5SzZYSDdFSDkwalErMDR0dz09 (Meeting ID: 999 194 4528) (Password: 145649)  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  link ที่ https://kku-th.zoom.us/j/9991944528?pwd=bXMvV0Z5SzZYSDdFSDkwalErMDR0dz09 (Meeting ID: 999 194 4528) (Password: 145649)รหัส 0307221 ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 154001 น.ส.พาขวัญ วรรณประเสริฐ -
2. 154002 นายมเหสักข์ ผุดผาด -
3. 154003 นายภูมิพงศ์ จันโทสุทธิ์ -ขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. เข้า link ที่ https://meet.google.com/xfu-xuiq-qb  (รหัสผ่าน xfu-xuiq-qbs) (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. เข้า link ที่ https://meet.google.com/xfu-xuiq-qb  (รหัสผ่าน xfu-xuiq-qbs)รหัส 0307226 ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 155001 นางสาวจิราพร ชุมปัญญา -
2. 155002 น.ส.กนกกาญจน์ เดี่ยวชัยภูมิ -
3. 155003 น.ส.วีรนุช กุดแถลง -
4. 155004 นายปิยพล ช่วยคุณ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. เข้า link ที่ https://meet.google.com/xfu-xuiq-qb  (รหัสผ่าน xfu-xuiq-qbs) (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. เข้า link ที่ https://meet.google.com/xfu-xuiq-qb  (รหัสผ่าน xfu-xuiq-qbs)รหัส 0308221 ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 161001 น.ส.นภัสวรรณ สมบัติดี -
2. 161002 น.ส.ศิวพร พิบูลกุลสัมฤทธิ์ -
3. 161003 น.ส.ศุภนุช แถวนาชุม -
4. 161004 น.ส.มารวย พิมพ์ประเสริฐ -
5. 161005 นางสาวจิราภรณ์ กับสุข -
6. 161006 น.ส.กิตติกรณ์ แสงหิ่งห้อย -
7. 161007 น.ส.ฐิติยาภรณ์ ภู่บุบผา -
8. 161008 น.ส.ปราณี วิลัยพัฒน์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. (ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มนี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่ง Link  สอบสัมภาษณ์ให้ สอบผ่าน google meet   ที่  https://line.me/R/ti/g/S4xrjUPDiT  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น))


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ทางออนไลน์ โปรแกรม  Google Meet  (หลักสูตร/สาขาวิชาจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง)(ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มนี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่ง Link  สอบสัมภาษณ์ให้ สอบผ่าน google meet   ที่  https://line.me/R/ti/g/S4xrjUPDiT  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น))รหัส 0309221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 165001 น.ส.สุจิตรา ศรีอุบล -
2. 165002 นางสาวปวริศา เประกันยา -
3. 165003 นางสาวรัตติยา ดาราพันธุ์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   สอบข้อเขียนออนไลน์  เวลา 09.00-12.00 น. ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่  https://line.me/R/ti/g/y2WBx-XKGw (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์ ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่  https://line.me/R/ti/g/y2WBx-XKGw (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0311221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 177001 นายสุรชัย ชัยสิทธิ์ -
2. 177002 น.ส.วิลาวัลย์ ฆารไสว -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   สอบข้อเขียนออนไลน์  เวลา 09.00-12.00 น. ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่ https://ag.kku.ac.th/1 (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่  https://ag.kku.ac.th/1  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0312211 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 185001 น.ส.สาวินี พันธ์มหา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   สอบข้อเขียนออนไลน์  เวลา 09.00-12.00 น. ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่  https://line.me/R/ti/g/oxru0NnGFL (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่  https://line.me/R/ti/g/oxru0NnGFL  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0312221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 187001 นางสาวมะลิวัลย์ ชินโคตร -
2. 187002 นางสาวกฤษณาพร​ เทิดกิจ​เจริญ​ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   สอบข้อเขียนออนไลน์  เวลา 09.00-12.00 น. ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่  https://line.me/R/ti/g/oxru0NnGFL (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์  ขอให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มที่  https://line.me/R/ti/g/oxru0NnGFL  (คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น) ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์นี้ก่อน เพื่อจะสามารถส่งLink ข้อสอบให้ทำก่อนเวลาทำข้อสอบ 5 นาที เพื่อป้องกันการทุจริต โดยสอบผ่าน google From


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563   สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น